Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wstęp.[/b] Choroba Leśniowskiego-Crohna, z uwagi na swój charakter i specyfikę, obejmuje wiele płaszczyzn życia młodzieży, determinując jego jakość w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Samopoczucie i dobre funkcjonowanie fizyczne i społeczne młodego pacjenta, a zatem jego jakość życia, wpływa na skuteczną kontrolę przebiegu choroby. [b]Cel pracy.[/b] Ocena jakości życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. [b]Materiał i metody. [/b]W badaniu uczestniczyło 61pacjentów obojga płci, w wieku 13–18 lat, z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna, hospitalizowanych z powodu wykonania kontrolnych badań diagnostycznych, zaostrzeń choroby lub podania leku biologicznego. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując standaryzowany kwestionariusz ankiety WHOQOL – BREF, drabinę Cantrila i autorski kwestionariusz ankiety. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności Chi 2 , testu t dla prób zależnych i niezależnych, korelacji rho Spearmana oraz testu zgodności Chi 2 . Za poziom istotności przyjęto p< 0,05. [b]Wyniki.[/b] Pacjenci, pomimo występowania u nich dolegliwości związanych z chorobą i wpływu choroby na ich życie, oceniają swoją jakość życia jako zadowalającą ich. Również znaczny odsetek pacjentów deklaruje zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wiekiem badanych a jakością życia, w szczególności w dziedzinie relacje społeczne – wsparcie społeczne, dziedzinie fizycznej oraz środowiska. Młodzież wysoko oceniła swoją jakość życia w ocenie bieżącej, jak i przewidywanej. [b]Wnioski. [/b]Młodzież wykazuje zadowolenie ze swojego codziennego funkcjonowania pod względem biopsychospołecznym, co może być związane z rozumieniem swojej choroby oraz otrzymywanym wsparciem. Kluczowa w podnoszeniu jakości życia młodych pacjentów z L-C jest szeroko zakrojona edukacja dotycząca schorzenia i radzenia sobie z nią oraz umiejętne udzielanie wsparcia w chorobie.

Authors and Affiliations

Grażyna Cepuch, Agnieszka Gniadek, Sabina Śręba

Keywords

Related Articles

Nutritional habits among Polish adolescents

Children and adolescents at school-age are most exposed to even the smallest nutritional errors. Therefore, it is important, especially during the period of development, to take care of wellbalanced diet and shape healt...

Problemy zdrowotne chorych na chorobę Huntingtona i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego

Choroba Huntingtona to dziedziczona autosomalnie dominująco choroba neurozwyrodnieniowa charakteryzująca się występowaniem postępujących objawów ruchowych, poznawczych i psychiatrycznych. Choroba Huntingtona jest schor...

Nutrition during pregnancy

introduction and objective of the study: The feotus derives all the necessary components from the mother, which is why in pregnant women a balanced diet should provide the right amount of energy, and also contain essenti...

Aktywność fizyczna pacjentów w wieku 40–60 lat z chorobą zwyrodnieniową stawów, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego

Wprowadzenie i cel pracy. Choroba zwyrodnieniowa jest najczęstszą chorobą stawów i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród osób starszych. W chorobach narządu ruchu ćwiczenia fizyczne stanowią jedną z najskute...

Universities of the third age and their role in promotion of active life style

Introduction. The first University of the Third Age was founded in Toulouse, France, in 1973, and the first U3A in Poland was established in Warsaw in 1975. This was the origin of the extraordinary development of these u...

Download PDF file
  • EP ID EP79482
  • DOI 10.5604/20834543.1186904
  • Views 99
  • Downloads 0

How To Cite

Grażyna Cepuch, Agnieszka Gniadek, Sabina Śręba (2015). Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 352-356. https://europub.co.uk/articles/-A-79482