Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b][/b][b]Wstęp.[/b] Jakość życia przejawia się w przystosowaniu biologicznym, społecznym, podmiotowym i duchowym. Z tej perspektywy pojęcie to utożsamiane jest zarówno z wartościami otaczającego świata, jak i z jakością funkcjonowania człowieka. Można powiedzieć, że jest to zespół elementów przenikających się w różnych proporcjach i z różnym nasileniem, wśród których znajdują się takie obszary jak: współudział w życiu społecznym, dorobek twórczy, bogactwo przeżyć, poziom świadomości oraz poziom aktywności. [b]Materiał i metody.[/b] Jakość życia, uwarunkowana stanem zdrowia 145 pielęgniarek, została zbadana w oparciu o polską adaptację kwestionariusza EQ 5D. Poza danymi demograficznymi zawiera on ocenę stanu zdrowia w 5 aspektach życia codziennego takich jak: możliwości ruchowe, samoobsługa, codzienna aktywność, stan psychiczny oraz globalna subiektywna ocena swojego zdrowia (tzw. EQ-VAS). [b]Wyniki[/b]. Umiarkowane problemy w zakresie co najmniej jednej domeny jakości życia zgłosiło 65,52% respondentów, skrajne problemy 1,4%. Ból lub dyskomfort odczuwało 48,97% ankietowanych, niepokój lub obniżenie nastoju – 50,3%. Problemy z chodzeniem zgłosiło 6,2%, z wykonaniem zwykłych czynności – 10,34%. Ból i lęk są najczęściej zgłaszanymi problemami, zwłaszcza wśród młodszej grupy badanych kobiet. Średnia ocena stanu zdrowia – według wizualnej skali analogowej (visual analougue scale VAS) – wynosiła 78,85 punktów (SD 13,85). [b]Wnioski.[/b] Niepokój i ból są częstymi problemami pielęgniarek, szczególnie młodszych. Średni wynik oceny stanu zdrowia obniżał się wraz z wiekiem. Nie stwierdza się istotnych różnic stanu zdrowia pielęgniarki w stosunku do stanu zdrowia populacji polskiej. Satysfakcja z pracy wpływa na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, a stan zdrowia modyfikuje poziom satysfakcji z pracy.

Authors and Affiliations

Grażyna Dugiel, Katarzyna Kęcka, Maria Jasińska

Keywords

Related Articles

Knowledge of secondary school adolescents concerning hormonal contraceptives. Part II

Introduction and objective of the study: During the period of adolescence many young people begin their sex life, often not having any knowledge about contraception. The objective of the study was assessment of the level...

Selected medical and psychological factors and quality of life in cardiovascular patients

Introduction and objective. The aim of this study was to establish the relationship between several factors and the quality of life in cardiovascular patients. These factors were as follows: duration of cardiovascular di...

Kinezyterapia w chorobie Parkinsona

[b]Wprowadzenie[/b]. Choroba Parkinsona jest nieuleczalną, zwyrodnieniową chorobą układu nerwowego, prowadzącą do postępującej niesprawności, uzależnienia od pomocy innych oraz obniżonej jakości życia. [b]Cel pracy[/b]...

The role of nutrition education in the population of children and adolescents

Introduction: Nutrition education involves systematic dissemination of knowledge of food and nutrition based on up-to-date and checked results of scientific studies. Its aim is to acquire knowledge of the principles of p...

Influence of selected dietary components on women’s health at natural menopause

[b][/b][b]Introduction.[/b] One of the stages in a woman’s life is menopause, characterized by the absence of menstrual cycles as a result of the cessation of ovarian function responsible for ovulation, and hormonal chan...

Download PDF file
  • EP ID EP79500
  • DOI 10.5604/20834543.1186913
  • Views 107
  • Downloads 0

How To Cite

Grażyna Dugiel, Katarzyna Kęcka, Maria Jasińska (2015). Jakość życia pielęgniarek – badanie wstępne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 398-401. https://europub.co.uk/articles/-A-79500