KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı kişilik özelliklerinin kariyer değeri algısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören 341 öğrenci üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırma yöntemi nicel olmakla birlikte veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizler sonucunda beş faktör kişilik boyutlarının her biri ile kariyer değerleri boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre; duygusal dengesizlik kişilik özelliğinin güvenlik/istikrar, teknik/fonksiyonel yetkinlikler, hizmet/adanmışlık kariyer değerlerini açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Dışa dönüklük kişilik özelliğinin, özerklik/otonomi, genel/yönetimsel yetkinlikler, meydan okuma/rekabet kariyer değerlerini açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğu ve gelişime açıklık kişilik özelliğinin, girişim/yaratıcılık kariyer değerini açıklamada önemli bir katkısı olduğu tespit edilmiştir.

Authors and Affiliations

Nisa KAPLAN

Keywords

Related Articles

KULÜP TARAFTARLARININ LİSANSLI ÜRÜN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu makalede kulüp taraftarlarının lisanslı ürün satın alma alışkanlıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi daha önce lisanslı ürün satın alma deneyimi olan rastgele tesadüfi seçilmiş taraftarl...

HAZIR GİYİMDE ÜÇ TİP KULLANICI DENEYİMİ: OLAĞANÜSTÜ, İYİ, ORTA

Amaç: Bu makalede kullanıcı deneyimi araştırmalarında yardımcı olan etnografik mülakat prensipleri, mülakat protokolünün içeriği ve şirketlere rapor olarak sunulmasında kullanılan başvuru kılavuzu gösterilmiştir. Gereç v...

SÜPERMARKETLER TARAFINDAN YAPILAN SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN CİNSİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Uşak ili ve içerisindeki süpermarket müşterilerinin cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir düzeyi vb. demografik özellikleri, süpermarketlerin uyguladığı satış geliştirme faaliyetleri ile alışveriş yaparken gösterdikle...

SHELBY D. HUNT: PAZARLAMA BİLİMİNE KATKILARI

Shelby D. Hunt, pazarlama bilimindeki öncü çalışmaları ile tanınan dünya çapında bir teorisyen ve pazarlama araştırmacısıdır. Hunt 50 yıldan fazla süredir 400’e yakın akademik çalışmayla pazarlama literatürüne önemli kat...

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMELERİNDE HİZMET TELAFİ STRATEJİLERİNİN OLUMLU AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Amaç: Sağlık turizmi hizmeti veren işletmelerde hizmet telafi stratejilerinin olumlu ağızdan ağıza iletişim ve tekrar satın alma niyetine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında 360 kişiden çevr...

Download PDF file
  • EP ID EP703256
  • DOI -
  • Views 14
  • Downloads 0

How To Cite

Nisa KAPLAN (2020). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 1(2), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703256