SHELBY D. HUNT: PAZARLAMA BİLİMİNE KATKILARI

Abstract

Shelby D. Hunt, pazarlama bilimindeki öncü çalışmaları ile tanınan dünya çapında bir teorisyen ve pazarlama araştırmacısıdır. Hunt 50 yıldan fazla süredir 400’e yakın akademik çalışmayla pazarlama literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Hunt’ın akademik çalışmalarının çoğu pazarlama stratejisi, rekabet, pazarlama teorisi ve pazarlama etiği ile ilgilidir. Bu çalışmalar, daha sonra alanda gerçekleştirilen akademik çalışmalar için önemli bir referans oluşturmuştur. Bu çalışma, pazarlama teorisine yaptığı katkılardan dolayı Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) tarafından onur ödülü alan Hunt’ın pazarlama literatürüne yaptığı katkıları incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma çerçevesinde Hunt’ın pazarlama stratejisi ve rekabet, pazarlama teorisi ve pazarlama etiği alanlarındaki önemli çalışmaları incelenmiş ve bu çalışmalar ışığında pazarlama disiplininin farklı alanlarına yaptığı katkılar açıklanmıştır.

Authors and Affiliations

E. Başak TAVMAN

Keywords

Related Articles

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı kişilik özelliklerinin kariyer değeri algısı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğrenim gören 341 öğrenci üzerind...

ALGILANAN KALİTE VE MARKA GÜVENİNİN, MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE REFERANS GRUBUN ARACILIK ROLÜ

Amaç: Araştırmanın amacı algılanan kalite ve marka güveninin marka sadakati üzerindeki etkisinde referans grubun aracılık rolünü ve tüketicilerin otomotiv sektöründe kalite algılarının ve markaya olan güvenlerinin marka...

TÜKETİCİLERİN İTHAL ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde yüksek miktarda tüketilen ithal yani halk arasında “kaçak çay” olarak bilinen çayın tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu amaç...

EXPLORING THE RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEIVED JUSTICE AND SERVICE RECOVERY OUTCOMES BY MEANS OF PLS-SEM

Objective: Service sector is a very important and fast-growing industry in the global era. Most firms work hard to satisfy their customers by providing high quality service in order to keep them happy and to differentiat...

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMELERİNDE HİZMET TELAFİ STRATEJİLERİNİN OLUMLU AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE TEKRAR SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ

Amaç: Sağlık turizmi hizmeti veren işletmelerde hizmet telafi stratejilerinin olumlu ağızdan ağıza iletişim ve tekrar satın alma niyetine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında 360 kişiden çevr...

Download PDF file
  • EP ID EP703260
  • DOI -
  • Views 15
  • Downloads 0

How To Cite

E. Başak TAVMAN (2021). SHELBY D. HUNT: PAZARLAMA BİLİMİNE KATKILARI. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Marketing Approaches and Researches, 2(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-703260