Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

[b]Wstęp.[/b] Zgodnie z [i]Ustawą z 5 grudnia 2008[/i] [i]roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeńi chorób zakaźnych u ludzi [/i]na kierownikach podmiotów leczniczych lub innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznejw zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Zasadniczym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej jest [i]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobui częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.[/i][b]Cel pracy.[/b] Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka warunków prowadzenia kontroli wewnętrznej w podmiotach leczniczych od czasu wejścia w życie [i]Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.[/i][b]Opis stanu wiedzy.[/b] Jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania każdego podmiotu leczniczego jest sprawdzanie jego działania od wewnątrz. Kontrola wewnętrzna oznacza system mechanizmów, instrukcji i technik, których istotą jest uzyskanie informacji, czy realizowane w danej instytucji plany prowadzą do zamierzonych celów.[b]Podsumowanie.[/b] W praktyce wprowadzenie aktów prawnych w życie wymaga zaangażowania, wiedzy i kompetencji od wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Należy pamiętać także, iż przepisy prawne stanowią jedynie pewne ramy dla działań, których zakres oraz szczegółowa treść powinny być ustalane w oparciu przede wszystkim o aktualną wiedzę medyczną.

Authors and Affiliations

Weronika Oleszczak - Momot, Anna Jurkiewicz

Keywords

Related Articles

Analysis of nutritional value and costs of gluten-free diet compared to standard food ration

Introduction. A gluten-free diet is the only method of therapeutic treatment of celiac disease. A patient in need of eliminating gluten from the diet can theoretically choose between the naturally gluten-free products, o...

Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku produkcyjnym

[b]Wstęp. [/b]Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie...

Yersiniosis – a new challenge for contemporary medicine

[i]Yersinia enterocolitica[/i] is a common bacterial species which has been relatively recently recognized. The first strains of this bacterium were isolated in the 60s of the 20th century (in comparison, [i]Salmonella s...

Polish medical journals as an instrument for occupational improvement of family nurses

Introduction and purpose: A modern family nurse, who is a professional in a team, has to continuously improve her/his professional skills. This is due to the regulations on the profession of a nurse and midwife and other...

Knowledge of pregnant women concerning immunization of children

Introduction: Protective vaccinations have resulted in a significant reduction or elimination of some infectious diseases in children. Unfortunately, in recent years campaigns against the use of vaccinations in children...

Download PDF file
  • EP ID EP58474
  • DOI -
  • Views 95
  • Downloads 0

How To Cite

Weronika Oleszczak - Momot, Anna Jurkiewicz (2015). Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 142-145. https://europub.co.uk/articles/-A-58474