Kontrowersje związane z diagnozą i leczeniem boreliozy na świecie

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 4

Abstract

[b]Wprowadzenie.[/b] Choroba z Lyme jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze na świecie i jedną z najbardziej kontrowersyjnych chorób w historii medycyny. Wywołują ją krętki z rodzaju Borrelia, ma przebieg fazowy, jest chorobą przewlekłą, wielonarządową. [b]Cel pracy[/b]. Celem pracy jest pokazanie odmiennych poglądów w sprawie kryteriów rozpoznawania i sposobów leczenia boreliozy, prezentowanych przez dwa amerykańskie towarzystwa naukowe, tj.: IDSA (Infectious Diseases Society of America) i ILADS (International Lyme And Associated Diseases Society), oraz zwrócenie uwagi na problemy prawne jednego z nich. [b]Stan wiedzy.[/b] Towarzystwo naukowe IDSA ma znaczący wpływ na kształt opieki medycznej, którą uzyskują chorzy na boreliozę w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Jest to wpływowe stowarzyszenie medyczne, a jego wytyczne stanowią podstawę podobnych zaleceń diagnostyki i leczenia boreliozy w całej Europie, w tym w Polsce. W opozycji do ich poglądów jest inna grupa lekarzy – ILADS. Praca pokazuje istniejący pomiędzy nimi spór. Jak stwierdza R.B. Stricker, A. Lautin i J.J. Burrascano, jedną z istotnych przyczyn kontrowersji dotyczących leczenia jest brak wiarygodnych testów, dzięki którym byłoby możliwe monitorowanie leczenia i określenie momentu wyleczenia oraz obecności koinfekcji, które mogą komplikować przebieg choroby. Należy zauważyć, że dominacja poglądów IDSA i znaczący ich wpływ na kształt opieki medycznej powoduje, że wydane przez nich wytyczne, dotyczące diagnozy i leczenia boreliozy, mogą zamykać możliwości leczenia pacjentom. [b]Podsumowanie.[/b] Towarzystwa medyczne mają obowiązek potwierdzić uzasadnione kontrowersje w metodach leczenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy spór dotyczy braku dostatecznych dowodów. Oznacza to, że różne punkty widzenia powinny być reprezentowane na panelach odpowiedzialnych za tworzenie wytycznych, a uzasadnione kontrowersje powinny być uznane i uwzględnione w tekście tych wytycznych.

Authors and Affiliations

Bożena Muraczyńska, Edyta Gałęziowska

Keywords

Related Articles

Genetic modification of organisms –a biotechnological experiment on living organisms

Genetic modification of living organisms seem to be the biggest experiment in the history of science, the effects of which are difficult to predict and will be known only after many years. The dynamic development of bio...

Czynniki ryzyka wystąpienia niskiej urodzeniowej masy ciała (LBW) dziecka – regresja logistyczna

Wprowadzenie. Wśród wskaźników oceniających stan biologiczny społeczeństwa wymieniane są wartości urodzeniowej masy ciała i procentowy udział noworodków urodzonych z masą ciała < 2500g (Low Birth Weight, LBW)....

Occurrence of coinfections with Borrelia Burgdorferi, Anaplasma Phagocytophilum, Bartonella SPP. and Babesia Microti in patients diagnosed with borreliosis

The objective of the study was evaluation of the frequency of occurrence of coinfections with Borrelia burgdorferi and other microorganisms transmitted by ticks: Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp. and Bartonella sp...

Terapia manualna w diagnozowaniu i leczeniu zespołu mięśnia gruszkowatego – studium przypadku

Wstęp. Zespół mięśnia gruszkowatego został opisany po raz pierwszy przez Robinsona w 1947 roku jako zbiór objawów bólowych w regionie odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub pośladka, promieniujących do kończyny dolnej. Jedno...

Manual therapy in the diagnosis and treatment of piriformis syndrome – a case study

Introduction. Piriformis syndrome was first described by Robinson in 1947 as the collection of symptoms of pain in the region of the lumbar spine or buttocks, radiating to the lower limb. This pathological entity may cau...

Download PDF file
  • EP ID EP79491
  • DOI 10.5604/20834543.1186908
  • Views 100
  • Downloads 0

How To Cite

Bożena Muraczyńska, Edyta Gałęziowska (2015). Kontrowersje związane z diagnozą i leczeniem boreliozy na świecie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(4), 372-377. https://europub.co.uk/articles/-A-79491