Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel[/b]. Ortoreksja jest definiowana jako nadmierne zaabsorbowanie tematyką jedzenia, przygotowywanie posiłków według ściśle określonych zasad, podporządkowanie swojego życia restrykcyjnej diecie. Celem badania była ocena zagrożenia ortoreksją wśród studentów kierunku dietetyka, ocena związku pomiędzy realizowanymi studiami a tendencjami do prezentowania zachowań ortorektycznych. Kolejnym celem była próba znalezienia czynników predysponujących do występowania tego zaburzenia w grupie przyszłych dietetyków. [b]Materiał i metoda[/b]. Badania przeprowadzono wśród 155 studentów kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do badania zastosowano ankietę personalną oraz dwa kwestionariusze, które posłużyły do diagnozy ortoreksji: test autorstwa Stevena Bratmana (BOT) oraz test ORTO-15. [b]Wyniki[/b]. Co trzecia osoba badana spełniała kryteria diagnostyczne ortoreksji. 39% znalazło się w grupie podwyższonego ryzyka, a 28% badanych nie zgłaszało żadnych symptomów charakterystycznych dla ortoreksji. Analiza danych uzyskanych kwestionariuszem BOT wskazuje na najsilniejszy spadek tendencji to zachowań ortorektycznych między I a II rokiem studiów licencjackich. Test ORTO-15 natomiast wskazuje na podobny spadek, ale między I a II rokiem studiów uzupełniających magisterskich. [b]Wnioski[/b]. Problem występowania ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka należy uznać za znaczny w porównaniu z podobnymi grupami z innych krajów. Studenci dietetyki płci męskiej charakteryzują się mniejszymi tendencjami ortorektycznymi niż kobiety. Duże zróżnicowanie wyników uzyskanych dwoma różnymi kwestionariuszami sugeruje konieczność przeprowadzenia dokładniejszych badań nad ich trafnością i rzetelnością.

Authors and Affiliations

Ewa Gubiec, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Paweł Rasmus, Tomasz Sobów

Keywords

Related Articles

Wybrane aspekty zaburzeń metabolicznych u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) z towarzyszącą nieprawidłową czynnością gruczołu tarczowego

[b]Wprowadzenie i cel.[/b] Zespół policystycznych jajników (PCOS) i choroby tarczycy, głównie autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (AZT) i w konsekwencji zaburzenia czynności tarczycy, są najczęściej występującymi endok...

Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej

[b]Wprowadzenie[/b]. Środki kontrastujące (ŚK) w tomografii komputerowej (TK) ułatwiają różnicowanie pomiędzy poszczególnymi tkankami. Jednym z najczęściej stosowanych preparatów jest Ultravist (Iopromid), jodowy monome...

The importance of branched chain amino acids in human nutrition and prevention, and the course of certain diseases

Branched chain amino acids (leucine, isoleucine, valine) are mainly constituents of proteins, but also regulate many physiological processes in the human body. The aim of this study was to analyze the current state of kn...

Analysis of nutritional value and costs of gluten-free diet compared to standard food ration

Introduction. A gluten-free diet is the only method of therapeutic treatment of celiac disease. A patient in need of eliminating gluten from the diet can theoretically choose between the naturally gluten-free products, o...

Health risks associated with genetically modified food (GMF)

Since the production of genetically modified food has become a reality, more and more attention is being paid to assess the safety and potential risks associated with the introduction of GMOs. Particular attention is pai...

Download PDF file
  • EP ID EP58456
  • DOI -
  • Views 103
  • Downloads 0

How To Cite

Ewa Gubiec, Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Paweł Rasmus, Tomasz Sobów (2015). Problem ortoreksji w grupie studentów kierunku dietetyka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 95-100. https://europub.co.uk/articles/-A-58456