Rola polimorfizmu genu dla interleukiny-1B oraz innych polimorfizmów genetycznych w etiologii resorpcji korzeni u pacjentów leczonych ortodontycznie

Journal Title: Forum Ortodontyczne - Year 2017, Vol 13, Issue 1

Abstract

Cel. Celem pracy było przedstawienie najnowszych kierunków badań nad polimorfizmem genów w populacji światowej oraz omówienie ich potencjalnej roli w patogenezie resorpcji korzeniowych w trakcie leczenia ortodontycznego. Materiał i metody. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa z lat 1990–2015 w języku polskim i angielskim, korzystając z bazy danych PubMed/MEDLINE oraz skorzystano z wyników badań zgromadzonych w bioinformatycznej bazie danych National Center for Biotechnology Information. Użyto słów kluczowych: genetyka resorpcji korzeni, polimorfizm genetyczny, interleukina-1B. Wyniki. Przeanalizowano 19 artykułów. Szczególną uwagę poświęcono najnowszym badaniom genomu ludzkiego, zwłaszcza dotyczącym polimorfizmu genów w populacji światowej. Podsumowanie. Patogeneza resorpcji korzeni w trakcie leczenia ortodontycznego jest złożona. Niewątpliwie ma podłoże genetyczne. Istotny jest polimorfizm genów. Szczególną uwagę badaczy zwraca obecnie rola polimorfizmu genu dla interleukiny-1B i innych genów w obrębie klasteru interleukiny-1. Zdefiniowanie czynników genetycznych, które odgrywają istotną rolę w etiologii resorpcji korzeniowych, może w przyszłości pomóc w identyfikacji osób podatnych na występowanie tego typu powikłania, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Potencjalne możliwości zastosowania badań DNA w praktyce klinicznej są ogromne. Rola poszczególnych polimorfizmów genetycznych w patogenezie resorpcji korzeniowych nie jest jeszcze precyzyjnie wyjaśniona i wymaga dalszych badań wieloośrodkowych. Na obecnym etapie badań nie wykryto wiarygodnych markerów, które pozwalałyby przewidzieć, u których pacjentów rozwinie się to powikłanie. (Makowska-Kaczmarska M, Okoń A, Olszewska E. Rola polimorfizmu genu dla interleukiny-1B oraz innych polimorfizmów genetycznych w etiologii resorpcji korzeni u pacjentów leczonych ortodontycznie. Forum Ortod 2017; 13: 36-42).<br/><br/>

Authors and Affiliations

Marzena Makowska-Kaczmarska, Anna Okoń, Elżbieta Olszewska

Keywords

Related Articles

Trzecie zęby trzonowe – zależność miedzy agenezją, stopniem uformowania obecnych zawiązków a ich lokalizacją i płcią badanych pacjentów – część 2

[b] Cel pracy. [/b]Celem pracy było zbadanie zależności między występowaniem agenezji trzecich zębów trzonowych a płcią oraz między lokalizacją braków zawiązków a płcią. [b]Materiał i metody[/b]. Badany materiał w zakres...

Clinical importance of the mandibular intercanine width – a literature review

Introduction. Mandibular intercanine width represents animportant diagnostic value for a physician orthodontist, andmaintaining proper position of canines during orthodontictreatment improves the stability of achieved r...

Download PDF file
  • EP ID EP208174
  • DOI 10.5604/01.3001.0010.2604
  • Views 14
  • Downloads 0

How To Cite

Marzena Makowska-Kaczmarska, Anna Okoń, Elżbieta Olszewska (2017). Rola polimorfizmu genu dla interleukiny-1B oraz innych polimorfizmów genetycznych w etiologii resorpcji korzeni u pacjentów leczonych ortodontycznie. Forum Ortodontyczne, 13(1), 36-42. https://europub.co.uk/articles/-A-208174