Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wstęp[/b]. Satysfakcja z życia odnosi się do procesu poznawczego każdego człowieka. Określa się ją jako poczucie zadowolenia, które stanowi wypadkową dotyczącą oczekiwań i uzyskanych efektów. [b]Cel pracy[/b]. Celem badań była ocena poziomu satysfakcji z życia ciężarnych w zależności od sytuacji socjodemograficznej. [b]Materiał i metodyk[/b][b]a[/b]. Badaniami objęto 203 kobiety ciężarne zgłaszające się do poradni ginekologiczno-położniczych na terenie miasta Lublina. Badania przeprowadzono od stycznia do kwietnia 2013 roku. Od badanych kobiet uzyskano zgodę na udział w przeprowadzeniu badań po uprzednim objaśnieniu celu oraz przebiegu badań. Badania były dobrowolne i anonimowe. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i kwestionariusza ankiety autorskiej w celu zgromadzenia danych demograficznych. [b]Wyniki[/b]. Na podstawie średniej oceny satysfakcji z życia stwierdzono, że 70,94% (n=144) kobiet odczuwało przeciętną satysfakcję z życia. Niską satysfakcję z życia miało 14,78%. Natomiast wysoką odczuwało 14,28% (n=29) badanych ciężarnych. Średnia satysfakcja z życia w badanej grupie ciężarnych wynosiła 22,35± 5,50. [b]Wnioski[/b]. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że badane kobiety ciężarne cechowała przeciętna satysfakcja z życia. Wiek warunkował satysfakcję z życia ciężarnych, która była większa w grupie kobiet w wieku 19–34 lata aniżeli w grupie poniżej 18. roku życia. Satysfakcja z życia kobiet w okresie ciąży była warunkowana przez stan cywilny i sytuację materialną badanych. Ciężarne z wykształceniem wyższym odczuwały większą satysfakcję z życia niż badane z wykształceniem średnim oraz podstawowym lub zawodowym.

Authors and Affiliations

Katarzyna Kanadys, Justyna Rogowska, Magdalena Lewicka, Henryk Wiktor

Keywords

Related Articles

Demand for rehabilitation procedures in selected practices in the Rzeszów Region

Dignified quality of life conditioned by the state of psychophysical health, as well as capability for social functioning, are the measure of civilizational development of society on the verge of the 21st century. Due...

Effect of dioxins on the environment and human body

The article presents the scope of problems associated with dioxins – chemical compounds commonly occurring in the environment of human life. The term dioxins covers the group of organic chemical compounds including poly...

Ebola virus - a still unfamiliar opponent.

The Ebola virus is classified to the Filoviridae genus. The mortality rate of haemorrhagic fever fluctuates between 50%-90%. There are 5 types of this pathogen, named according to place of prevalence – Ebola-Sudan (SEBO...

Nutritional habits related to consumption of products being a source of trans fatty acids – health implication

Aim: The aim of this study is an analysis of nutritional habits related to consumption of products being a source of trans fatty acids (TFA). Due to references, short characteristic of trans fatty acids and health conseq...

Assessment of patients’ knowledge about the complications of diabetes

Introduction: Diabetes is a serious illness leading to dangerous complications of many systems and organs that are mainly related to hyperglycaemia. An incorrect sugar level results in acute complications. Long-lasting d...

Download PDF file
  • EP ID EP58439
  • DOI -
  • Views 120
  • Downloads 0

How To Cite

Katarzyna Kanadys, Justyna Rogowska, Magdalena Lewicka, Henryk Wiktor (2015). Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 45-48. https://europub.co.uk/articles/-A-58439