Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wstęp[/b]. Do czynników decydujących o wyborze kierunku studiów przez młodych ludzi zalicza się: zainteresowania, osobiste predyspozycje i możliwości. Istotne znaczenie ma również wpływ najbliższych, massmediów oraz perspektywa znalezienia zatrudnienia i rozwoju zawodowego. [b]Cel pracy[/b]. Określenie determinantów korelujących z wyborem kierunku studiów oraz poznanie planów zawodowych studentów ratownictwa medycznego. [b]Materiał i metody[/b]. Badania przeprowadzono w 2013 roku metodą sondażu diagnostycznego. W celu zebrania materiału empirycznego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Grupę badaną stanowiło 133 studentów kierunku ratownictwo medyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. J. Grodka w Sanoku. [b]Wyniki[/b]. Przekonanie przez inne osoby to dla większości badanych, głównie studentów niestacjonarnych, motyw decydujący o wyborze ratownictwa medycznego jako zawodu. W przypadku mieszkańców miast oraz studentek najczęściej o wyborze studiów na kierunku ratownictwo medyczne decydował przypadek. Kobiety mniej optymistycznie niż mężczyźni oceniły możliwość zatrudnienia w zawodzie. Mężczyźni i osoby w przedziale wiekowym 31–35 lat oraz mieszkańcy miast planowali podjąć pracę po studiach w pogotowiu ratunkowym, natomiast kobiety i studenci studiów niestacjonarnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Pracę w Państwowej Straży Pożarnej zamierzali podjąć studenci studiów stacjonarnych oraz mieszkańcy wsi. Ponad połowa badanych wysoko oceniła swoje szanse na zatrudnienie zgodnie z wyuczonym zawodem. W opinii respondentów studia, w tym nauczanie praktyczne i teoretyczne, przygotowują absolwentów do pracy zawodowej. Studenci wskazali na istotne znaczenie powołania w zawodzie ratownika medycznego. [b]Wnioski[/b]. W badanej grupie zmiennymi korelującymi z wyborem kierunku studiów były: płeć, miejsce zamieszkania, wiek studentów oraz tryb studiowania.

Authors and Affiliations

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora

Keywords

Related Articles

Is it possible to compare data on the consumption of psychoactive substances from Poland and United States?

[b]Introduction. [/b]Comparisons between the epidemiological data originating from different countries are the basis for understanding the changes taking place in the world. We should always consider whether comparing th...

Effect of cycloporine A administration on aminothiols plasma concentration in children with idiopathic nephrotic syndrome

Objective. Assessment of changes in plasma aminothiols metabolism in idiopathic nephrotic syndrome (INS) in children, with special consideration of the influence of cyclosporine A administration. Aminothiols are importan...

Use of the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) or Framework Convention on World Health Organization’s Tobacco Control on the use in workshops on the example of medical facilities

Introduction and purpose: Currently, 9 mln people – about 29% of adults – use tobacco. Statistics show that it is necessary to focus on the problem of tobacco use in Poland. Nearly 20% of Poles are exposed to so‑called p...

Contraceptive methods in the view of women at reproductive age and the declared importance of the Catholic faith – a pilot study

Introduction and objective of study: The article presents the results of a study undertaken to determine the influence of the declared significance of the Catholic faith on the decision regarding the choice of contracept...

Moral evaluation of genetic prenatal diagnosis in Judaism, Christianity and Islam

[b]Introduction.[/b] In a broad sense, genetic prenatal diagnosis include a set of methods used to detect the presence of congenital diseases and genetic defects in a human embryo or fetus. Currently, these tests are use...

Download PDF file
  • EP ID EP58435
  • DOI -
  • Views 97
  • Downloads 0

How To Cite

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora (2015). Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 33-38. https://europub.co.uk/articles/-A-58435