Znaczenie profilaktycznych zabiegów weterynaryjnych w zdrowiu publicznym

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2014, Vol 20, Issue 4

Abstract

[b]Wstęp[/b]. Działania z zakresu lecznictwa weterynaryjnego kojarzą się powszechnie z pomocą zwierzętom z bliskiego otoczenia człowieka oraz zwierzętom wolno żyjącym. Zapomina się niejednokrotnie, że weterynaria to również profesjonalne działania stojące w służbie ochrony zdrowia publicznego. Należy zadawać sobie sprawę, że zabiegi weterynaryjne (szczepienia, odrobaczanie, zabezpieczanie przeciw insektom) stanowią formę ochrony zdrowia nie tylko zwierząt, ale także ludzi. [b]Cel pracy[/b]. Celem pracy była analiza świadomości właścicieli psów w zakresie zagrożeń zdrowia wynikających z posiadania psa domowego oraz przestrzegania weterynaryjnych zabiegów profilaktycznych. [b]Materiał i metody[/b]. W okresie 01.11.2011-29.02.2012 przeprowadzono badanie ankietowe obejmujące 300 właścicieli psów z terenów miejskich. Informacje pozyskane z ankiet poddane zostały analizie statystycznej w środowisku Statistica 10. Wykorzystano nieparametryczny test chi-kwadrat (p=0,05) dla cech jakościowych ze współczynnikiem zależności V-Cramér’a. wyniki. Otrzymane zależności wykazują, że to częściej kobiety, w porównaniu do mężczyzn, troszczą się o zdrowie swoich psów. Blisko 78% respondentów szczepi psa corocznie przeciw wściekliźnie, 61% odrobacza psa przynajmniej dwa razy do roku, a niespełna 4/5 badanej populacji chroni psy przed ektopasożytami. [b]Wnioski[/b]. Z przeprowadzonych badań wynika, że weterynaryjne zabiegi profilaktyczne są ogólnie akceptowaną i powszechną formą walki z chorobami odzwierzęcymi, mimo to istnieje konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez psy domowe

Authors and Affiliations

Mateusz Grajek, Joanna Woźniak-Holecka

Keywords

Related Articles

Genesis and evolution of basic analytical categories of medical sociology

Introduction: Medical sociology is the first fully developed branch of the social sciences which examines the social aspects of health, illness, and treatment.Objective: To describe the cognitive identity and subject of...

Epidemiologiczna ocena zachorowalności i umieralności na raka piersi w województwie lubelskim w latach 2000–2011 , z uwzględnieniem uczestnictwa w skriningu

Wprowadzenie. Rak piersi stanowi jeden z głównych problemów zdrowotnych kobiet w Polsce. Analiza rozkładu zachorowań i zgonów spowodowanych rakiem piersi pokazuje duże zróżnicowanie między województwami. Cel pracy. Cel...

Institutional actions on behalf of the disabled

The disabled, apart from health problems, usually struggle with limitations in functioning in the social, occupational and economic spheres. In order to improve the life situation of the disabled, institutions are founde...

Społeczne aspekty miejskiego zagospodarowania przestrzeni w kontekście zdrowia środowiskowego – od koncepcji miast ogrodów po współczesne ruchy społeczne

[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Jednym z wdrożonych rozwiązań planistycznych, służących poprawie zdrowia mieszkańców miast, była idea miasta-ogrodu, opracowana pod koniec XIX wieku przez Brytyjczyka, Ebenezera Howarda....

Assessment of risk of infection with Leptospira spirochetes among rural population in the Lublin Region, with particular consideration of areas exposed to flooding

[b]Background[/b]. Leptospirosis, caused by Leptospira spirochetes, is considered the most widespread zoonosis worldwide. Morbidity may be increased by natural disasters such as floods or typhoons. [b]Aim of the study[...

Download PDF file
  • EP ID EP58398
  • DOI -
  • Views 101
  • Downloads 0

How To Cite

Mateusz Grajek, Joanna Woźniak-Holecka (2014). Znaczenie profilaktycznych zabiegów weterynaryjnych w zdrowiu publicznym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(4), 347-350. https://europub.co.uk/articles/-A-58398