Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Journal Title: Pielęgniarstwo XXI wieku - Year 2012, Vol 11, Issue 4

Abstract

Wstęp. Aktywność fizyczna seniorów w Polsce najczęściej kojarzona jest z rehabilitacją, a powodem jest brak odpowiedniej oferty propagującej rekreację wśród osób starszych. Podstawowy problem tkwi w stereotypach i nawykach, utrudniających uczestnictwo w zajęciach ruchowych osób starszych. Cel pracy. Celem badań była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był zmodyfikowany kwestionariusz oceny aktywności fizycznej osób starszych „Physical Activity Questionare”. Badaniem objęto grupę 100 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyniki. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące aktywności fizycznej wymagającej dużego i umiarkowanego wysiłku. Zdecydowana większość badanych seniorów oceniła pozytywnie wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Do głównych form aktywności studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaliczyli chodzenie i spacerowanie oraz aktywność domową. Aktywność fizyczna zdaniem badanych w głównej mierze poprawia ogólny stan zdrowia oraz zapewnia poczucie samodzielności i jak najdłuższej sprawności. Regularna aktywność fizyczna nie wpływa w żadnym stopniu negatywnie na zdrowie. Do negatywnych zachowań seniorów zalicza się spędzanie dziennie średnio dwie i pół godziny przed telewizorem oraz około półtorej godziny przed komputerem. W badanej grupie istnieje zapotrzebowanie na działania edukacyjne z zakresu wpływu aktywności na zdrowie fizyczne oraz zalecanych jej form dostosowanych do wieku seniorów. Wnioski. Wśród badanych seniorów świadomość znaczenia aktywności fizycznej dla własnego zdrowia jest wysoka. Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku cechuje wysoki poziom świadomości związany z faktem, iż rekreacja pomaga kontrolować masę ciała, zmniejsza symptomy niepokoju i depresji, a także zapobiega występowaniu wielu chorób.

Authors and Affiliations

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Joanna Zacharska, Lucyna Gazdowicz

Keywords

Related Articles

Pielęgnowanie i rehabilitacja pacjenta z miopatią miotubularną na podstawie studium przypadku

Wprowadzenie. Miopatia miotubularna jest chorobą genetyczną, powodującą osłabienie i zanik mięśni co całkowicie upośledza funkcjonowanie organizmu z zaburzeniem funkcji układu oddechowego włącznie. Chorzy wymagają całko...

Satysfakcja z życia i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

Wstęp. Starość jest obecnie w kręgu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, z powodu tego, iż żyjemy w społeczeństwie starzejącym się. Dużą rolę przypisuje się podwyższaniu satysfakcji z życia w starości. Tworzone są Un...

Studia pomostowe dla pielęgniareki położnych w Polsce – implementacja Dyrektywy 36 – założenia i efekty

W pracy przedstawiono związek kształcenia na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych z Procesem Bolońskim, pokazano efekty realizacji obowiązku tego kształcenia, jako warunku automatycznego uznawania kwalifika...

Moral values contained in the code of professional ethics of nurses and midwives in Poland in the light of medical communication models

Introduction. The practical realization of moral values contained in the code of professional ethics for nursing (such as: respect for the patient, care for their dignity, intimacy, reliable completion of professional du...

Opinions of nurses on stress-generating factors related to their work environment

Aim. Professional work and career should bring satisfaction and have a positive effect on people’s lives. However, working in some professions, including medical ones, is specifically associated with everyday stress. In...

Download PDF file
  • EP ID EP147539
  • DOI -
  • Views 21
  • Downloads 0

How To Cite

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Joanna Zacharska, Lucyna Gazdowicz (2012). Aktywność fizyczna studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pielęgniarstwo XXI wieku, 11(4), 55-60. https://europub.co.uk/articles/-A-147539