Beden Dismorfik Bozukluğu Olan İki Hastada Tedavi Niyetine Madde Kullanımı: Olgu Sunumu

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

Madde kullanım bozuklukları beden dismorfik bozukluğu olan hastalarda sık görülen ek tanılar arasında yer almaktadır. İki hastalığın bu şekildeki yüksek birlikteliği ortak bir etiyolojiyi ya da beden dismorfik bozukluk hastalarında tedavi niyetine madde kullanımını akla getirmektedir. Bu yazıda beden dismorfik bozukluğu belirtileri arttıktan sonra madde kullanımı başlayan ve şiddeti giderek artan iki olgu sunulmakta ve bu vakalar ışığında tedavi niyetine madde kullanımı kavramı tartışılmaktadır.

Authors and Affiliations

Emel KOYUNCU KÜTÜK, Mustafa ÇELİK, Hilmiye Nesrin DİLBAZ

Keywords

Related Articles

Metal para yutma sonrası gelişen özofagus perforasyonu ve şilotoraksın tedavisi

Özofagus yaralanmaları acil müdahale gerektiren, tanı ve tedavisindeki gecikmelerin mortalite ve morbiditede ciddi artışa yol açtığı klinik bir tablodur. Endoskopik girişimlerin yaygınlaştığı günümüzde iyatrojenik özofag...

Olgu sunumu: İki Yıl Sonra Diğer Overde Tekrar Eden Müsinoz Kistadekarsinom

Over kanserleri jinekolojik maligniteler içerisinde sıklıkla görülen malignitelerdendir. Semptomatik olarak prezentasyonu orjini ile bağlantılı olmak üzere, büyüklük ve yaş ile de bağlantılıdır. Tanı için en değerli yönt...

Açık kalp cerrahisinde geleneksel yönteme alternatif sternum kapama tekniğimiz

Giriş: Açık kalp cerrahisinde postoperatif süreçte görülen nadir fakat ciddi bir komplikasyon sternal dehisenstir. Sternal dehisensi önlemek için sternumun iyi kapatılması şarttır. Çelik tellerle sternumun birleştirilmes...

RADYASYONUN ZARARLI ETKİLERİ HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma hastanelerde sağlık hizmeti alan hastaların, teşhis ve tedavi sırasında maruz kaldığı radyasyonun insan vücuduna zararları hakkında bilgi düzeyini ölçmek ve aynı zamanda bu bilgiye hangi kanal vasıtasıyl...

PTERJİYUM CERRAHİ TEDAVİSİ

Pterjium, konjonktivanın kornea üzerine fibrovasküler uzanım göstermesi ile karakterize, dejeneratif ve proliferatif bir oküler yüzey hastalığıdır. Pterjium cerrahi olarak çıkarılmasını gerektirebilecek neoplastik olmaya...

Download PDF file
  • EP ID EP677350
  • DOI -
  • Views 196
  • Downloads 0

How To Cite

Emel KOYUNCU KÜTÜK, Mustafa ÇELİK, Hilmiye Nesrin DİLBAZ (2015). Beden Dismorfik Bozukluğu Olan İki Hastada Tedavi Niyetine Madde Kullanımı: Olgu Sunumu. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677350