KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017)

Abstract

Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamu yatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısı hesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariç tüm kamu yatırımları için hesaplanan Gini Katsayısı değerlerinin dönem içerisinde azaldığını göstermektedir. Bu sonuç 2017 yılına gelindiğinde kamu yatırımlarının iller arasında nispeten daha eşit dağıldığı anlamına gelmektedir. Toplam kamu yatırımlarında meydana gelen eşitsizliğin ne kadarının diğer kamu yatırımlarından kaynaklandığını ortaya koymak için yapılan Gini Katsayısı ayrıştırma sonuçlarına göre toplam kamu yatırımı için hesaplanan Gini Katsayısıyla ifade edilen eşitsizliğin büyük bölümü 1999 yılında diğer kamu hizmetleri, enerji ve ulaştırma-haberleşme sektörlerindeki, 2017 yılında ise diğer kamu hizmetleri, ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörlerine yapılan yatırımların dağılımdan kaynaklanmaktadır.

Authors and Affiliations

YAZGAN Şekip

Keywords

Related Articles

İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ

The intelligence power which constitutes the upmost stage of humanitarian faculties defines thinking and understanding faculty which gains him “human” feature and it distinguishes him from other living beings. Functions...

ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

Galtung’un çatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkan çatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmaları aşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatı...

STRUGGLES OF SECURITY AND SECULARISM IN TURKEY AND ITS IMPACT ON GENDER ISSUES

The process of securitization reflects the dominant security understanding, the forces that play on this security understanding in a country. In Turkey the process of securitization is experienced in close relation to mi...

OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenm...

GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

Ekolojik iktisat, olguları ele alış biçimi gereği birçok farklı alanla işbirliği yapabilmekte veya farklı bilim dallarının yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu sebeple ekolojik iktisat altında birçok farklı yöntemi benims...

Download PDF file
  • EP ID EP420518
  • DOI -
  • Views 90
  • Downloads 0

How To Cite

YAZGAN Şekip (2018). KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017). International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 35-44. https://europub.co.uk/articles/-A-420518