Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. Środki kontrastujące (ŚK) w tomografii komputerowej (TK) ułatwiają różnicowanie pomiędzy poszczególnymi tkankami. Jednym z najczęściej stosowanych preparatów jest Ultravist (Iopromid), jodowy monomer rozpuszczalny w wodzie. Specyfiką środków kontrastujących jest możliwość wystąpienia u pacjenta reakcji niepożądanych o różnym charakterze. Reakcje łagodne są bardzo rzadko opisywane w literaturze radiologicznej. [b]Cel pracy[/b]. Celem pracy była analiza lekkich powikłań po podaniu jodowego środka kontrastującego Ultravistu 300 i 370 drogą dożylną w badaniach tomografii komputerowej. [b]Materiał i metoda[/b]. Grupę badaną stanowiło 160 pacjentów, którym podczas badania TK podano dożylnie Ultravist. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. W analizie statystycznej wykorzystano test Chi-kwadrat niezależności oraz dokładny test Fishera (p<0,05). W obliczeniach posłużono się programem Statistica 10.0 StatSoft i PASW Statistic 17.0 Predictive Solutions. [b]Wyniki.[/b] Łagodnymi powikłaniami występującymi najczęściej bezpośrednio po dożylnym podaniu ŚK są: odczucie ciepła, wrażenie oddawania moczu oraz dziwny smak w ustach. Pacjenci, którzy otrzymali Ultravist 300 wskazywali na odczucie ciepła częściej niż ci, którzy otrzymali Ultravist 370 (p= 0,001). Nie potwierdzono zależności pomiędzy ilością ŚK i prędkością podania a objawami niepożądanymi w miejscu wkłucia. [b]Wnioski[/b]. Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu ŚK mijają samoistnie, nie wymagają farmakoterapii. Symptomy te są jednak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i współpracy z pacjentem podczas wykonywania badania oraz opieki nad pacjentem po jego zakończeniu.

Authors and Affiliations

Emilia Wyszomierska, Ewa Pasieka, Robert Milewski, Urszula Łebkowska

Keywords

Related Articles

Level of physical activity and bone mineral density of the lumbar spine among the middle-aged population

introduction and objective of the study: Physical activity is the most important environmental factor modelling the reconstruction and metabolism of the skeleton. Lack of physical activity may lead to the loss of bone ma...

Kryteria oceny rozwoju motorycznego uczniów szkół podstawowych

[b]Wprowadzenie.[/b] Rozwój motoryczny dzieci jest kluczowym wyznacznikiem ich rozwoju fizycznego. Z roku na rok obserwuje się spadek umiejętności motorycznych u dzieci. Najważniejszymi kryteriami, które wyznaczają pozio...

Analysis of selected variables determining the occurrence of postpartum depression

[b]objective[/b]. Evaluation of the intensity of mood disorders a week after childbirth, and determination of the effect of obstetric-gynaecological factors determining the occurrence of postpartum depression. [b]materia...

Analysis of health behaviour pattern and type D personality among dietetics students

[b]Introduction.[/b] Health behaviour pattern can be regarded as a manifestation of the environment shaped (e.g. education) individual attitude towards health. Besides external factors, some individual personality traits...

Urosepsis and urolithiasis – efficacy of pharmacological treatment and emergency drainage

The case of 2-year-old girl is presented with urosepsis and acute, infected hydronephrosis secondary to ureteric calculi. Apart from pharmacological treatment, emergency drainage of the collecting system was performed.Ke...

Download PDF file
  • EP ID EP58424
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Emilia Wyszomierska, Ewa Pasieka, Robert Milewski, Urszula Łebkowska (2015). Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 7-12. https://europub.co.uk/articles/-A-58424