Mechanizmy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym

Abstract

Beneficjentami usługi odwróconego kredytu hipotecznego z założenia powinny być osoby starsze. Ideą tej usługi jest wsparcie finansowe seniorów poprzez monetyzację kapitału zakumulowanego w nieruchomościach. Specyfika usługi odwróconego kredytu hipotecznego wymaga zapewnienia ochrony interesów (prawnych i ekonomicznych) korzystających z niej konsumentów. Ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ochronę konsumentów, co zostało wskazane w niniejszym opracowaniu. Uprawnienia te są analogiczne do rozwiązań przyjętych w ustawie o kredycie konsumenckim. Ochrona konsumenta seniora może zostać zapewniona poprzez: wypełnianie obowiązków informacyjnych przez kredytodawców, prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta, prawo do przedterminowej spłaty kredytu, a także wypowiedzenie umowy kredytowej w ustawowo wskazanych przypadkach. Ocena efektywności i skuteczności tych mechanizmów jest utrudniona, ponieważ banki nie oferują i nie udzielają odwróconego kredytu hipotecznego (spowodowane jest to wysokim poziomem ryzyka). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechanizmów ochrony prawnej konsumentów seniorów na gruncie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz wskazanie, czy mechanizmy te są odpowiednie i gwarantują odpowiedni poziom ochrony konsumentów.

Authors and Affiliations

Magdalena Paleczna

Keywords

Related Articles

Analiza porównawcza ubezpieczenia od ciężkich chorób w ofercie ubezpieczycieli krajowych (Comparative analysis of critical illness insurance in the offer of domestic insurers)

Based on the report of the Polish Chamber of Insurance, within the structure of gross written premium according to section I (life insurance), insurance against accidents and diseases in the period from 2005-2015 ranks t...

Supplementary pensions: what can we learn from Czech, Spanish and Portuguese experiences?

The aim of this study is to compare the Czech, Spanish and Portuguese experiences in the area of voluntary pension development. Although these countries are not included in the group of states with the greatest importanc...

Dilemmas of financial consumer security

The prevalence of the financial sphere over the real economy is on the increase in the contemporary economy. The financial market’s significance and impact on non-financial entities’ operation is growing. Financial marke...

Quantitative analyses in the evaluation of the competences of healthcare providers in Poland – experiences from healthcare needs maps

The purpose of the article is to identify methods of measuring competences and competence gaps of healthcare providers. In this context, competences are defined as the ability of an organisation (business) to combine exp...

Download PDF file
  • EP ID EP667420
  • DOI 10.32078/JOIN.32.02
  • Views 48
  • Downloads 0

How To Cite

Magdalena Paleczna (2019). Mechanizmy ochrony konsumenta seniora w regulacji o odwróconym kredycie hipotecznym. ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE. Konsument na rynku usług finansowych., 32(2), 16-28. https://europub.co.uk/articles/-A-667420