Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 1

Abstract

[b]Wprowadzenie[/b]. Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i tajfuny. [b]Cel pracy.[/b] Celem pracy było zbadanie sytuacji epidemiologicznej leptospirozy na Lubelszczyźnie (wschodnia Polska), z uwzględnieniem wpływu powodzi Wisły, poprzez badania populacji ludzkiej i różnych elementów środowiska na obecność Leptospira w dwóch rejonach: rejonie „A” nawiedzanym przez powodzie i rejonie „B” nienawiedzanym przez powodzie. [b]Materiał i metody.[/b] W rejonach „A” i „B” przebadano surowice, odpowiednio 100 i 98 mieszkańców, surowice 32 i 41 świń oraz surowice 41 i 40 krów – na obecność przeciwciał anty- Leptospira, wykorzystując test aglutynacji mikroskopowej (MAT). We wskazanych rejonach przebadano również, odpowiednio 40 i 64 próbki wody, 40 i 68 próbek gleby, próbki organów 30 i 30 drobnych ssaków należących do 5 i 6 gatunków, a także 540 i 296 kleszczy Ixodes ricinus – na obecność DNA Leptospira; badanie przeprowadzono testem nested-PCR. [b]Wyniki. [/b]Obecność przeciwciał anty-Leptospira stwierdzono u 3% mieszkańców rejonu „A” i u 9,2% mieszkańców rejonu „B”; różnica ta nie była statystycznie znamienna. Częstość występowania przeciwciał anty-Leptospira była większa u świń i krów z rejonu „A” w porównaniu z rejonem „B” (odpowiednio 34,4% wobec 4,9%, i 26,8% wobec 15,0%), a w przypadku świń różnica okazała się znamienna (P=0,0015). Także miana dodatnich reakcji były wyższe w rejonie „A” w porównaniu z „B”, a w przypadku krów różnica okazała się znamienna (P=0,0128). Obecność DNA Leptospira spp. stwierdzono u 20% drobnych ssaków z rejonu „A” i u 30% z rejonu „B”; różnica ta nie była znamienna, chociaż częstość dodatnich wyników była w obu przypadkach wysoka w porównaniu z danymi z piśmiennictwa. Przeważającą część wyników dodatnich uzyskano u myszy polnych (Apodemus agrarius). Obecność DNA Leptospira spp. wykryto u 15,6% kleszczy I. ricinus z rejonu „A” w porównaniu z 1,4% w rejonie „B”, a różnica ta okazała się wysoce znamienna (P<0,0001). DNA Leptospira spp. zawierało 5% próbek wody z rejonu „A”, podczas gdy wszystkie próbki wody z rejonu „B” oraz wszystkie próbki gleby z rejonów „A” i „B” były ujemne. [b]Wnioski[/b]. • Zakażenia krętkami Leptospira występujące u ludności wiejskiej zamieszkującej tereny Lubelszczyzny nawiedzane przez powodzie Wisły nie są częstsze w porównaniu z ludnością zamieszkującą inne części regionu nienawiedzane przez powodzie. • Potencjalnym źródłem zakażeń leptospirami na terenach nawiedzanych przez powodzie są zwierzęta: kleszcze Ixodes ricinus, zwierzęta hodowlane (świnie, krowy) i myszy polne (Apodemus agrarius). • Wykrycie DNA Leptospira spp. w 5% próbek wody z terenów popowodziowych, przy braku pozytywnych wyników z terenu kontrolnego, wydaje się potwierdzać możliwą rolę wody w szerzeniu leptospirozy • Gleba nie stanowi istotnego zagrożenia na terenach nawiedzanych przez powodzie.

Authors and Affiliations

Jacek Dutkiewicz, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Bernard Wasiński, Józef Knap, Ewa Cisak, Anna Sawczyn

Keywords

Related Articles

Postoperative complications of lumbar discopathy – case report

Low back pain is relatively quite common among the population worldwide, especially in highly developed countries. This is caused by overload changes of the spine associated with the loss of spinal intervertebral disc he...

Wernicke’s Encephalopathy – a set of neurological symptoms caused by lack of vitamin B1

The study describes a rarely diagnosed nosological unit called Wernicke’s encephalopathy. This disease is caused by the deficiency of Vitamin B1 (thiamine). In Polish conditions, the symptoms of the disease may be obser...

Assessment of risk of infection with Leptospira spirochetes among rural population in the Lublin Region, with particular consideration of areas exposed to flooding

[b]Background[/b]. Leptospirosis, caused by Leptospira spirochetes, is considered the most widespread zoonosis worldwide. Morbidity may be increased by natural disasters such as floods or typhoons. [b]Aim of the study[...

 Organization of preconception and perinatal care as a determinant of health of family and society

Introduction: Consideration of medical aspects of health of women and their children, with legal, economic, social and political conditioning, presented from the aspect of various disciplines, allows a wide and comprehen...

Health behaviours and position of health in the hierarchy of values among adolescents

Introduction. Health should be perceived as one of the greatest values in human life. At the same time, relatively little attention is paid to this problem in the process of education of adolescents. Objective. The pre...

Download PDF file
  • EP ID EP58446
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Jacek Dutkiewicz, Angelina Wójcik-Fatla, Violetta Zając, Bernard Wasiński, Józef Knap, Ewa Cisak, Anna Sawczyn (2015). Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(1), 65-70. https://europub.co.uk/articles/-A-58446