Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus)

Journal Title: Wschodni Rocznik Humanistyczny - Year 2016, Vol 0, Issue

Abstract

Stosunki personalne i własnościowe w jurydyce kapituły wileńskiej w XVI i na początku XVII wieku (ze szczególnym odniesieniem do skandalicznych i podejrzanych występków kanonika Izaaka Fechtinusa). Pomimo prowadzonych od wielu lat badań nad historią miasta Wilna, wciąż niewiele wiemy o jego mieszkańcach, szczególnie ludziach drugiego i trzeciego planu historii, żyjących w cieniu wielkich dworów i pałaców. Równie słabo zbadane pozostają jurydyki wczesnonowożytnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, w tym jurydyka kapituły wileńskiej. W oparciu o rękopiśmienny materiał źródłowy podjęta została próba jej zarysu oraz ukazania ludzi i problemów w niej zachodzących; jej zobrazowaniu posłużyć może załączony w aneksie Rejestr wybierania poboru z 1602 roku, dokument publikowany po raz pierwszy. Problemy własnościowe i personalne krzyżowały się w licznych sprawach związanych z występkami kanonika Izaaka Fechtinusa († 25 V 1607), który przez wiele lat gorszyć miał ulicę wileńską, mieszkańców miasta i kapitulnych konfratrów. Na przestrzeni kilkunastu lat wielokrotnie zarzucano kanonikowi nocne włóczęgi z podejrzanymi osobami, pijaństwo oraz utrzymywanie i mieszkanie z kobietami, najczęściej na terenie jurydyki kapitulnej. Bezskutecznie nakładano nań kary pieniężne, wstrzymywano wypłatę refekcji, grożono pozbawieniem kanonii, stosowano areszt domowy i zakazywano wstępu do Kościoła.

Authors and Affiliations

Wioletta Pawlikowska-Butterwick

Keywords

Related Articles

Výuka pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

The author discusses chronologically various forms of teaching the auxiliary sciences of history at the Charles University in Prague from 2nd half 18th century to modern times. The article is a comprehensive presentation...

Historia jednego domu: Mikroświat(ek) jurydyki kapituły katedralnej w Wilnie w XVI i w początku XVII wieku

Despite many years of research on the history of the city of Wilno (Vilnius), we still know little about the city’s houses and streets. The jurydyki of the capital of the Grand Duchy of Lithuania are equally under-resear...

Utopie i antyutopie w polskiej kinematografii science-fiction

In the history of Polish cinematography, several ambitious science fiction films about utopian themes were created. The most important of them are the works of Piotr Szulkin and the cult of Sexmission. The films describe...

Apollos Baibakov and His Writings

Bajbakow był biskupem Kościoła prawosławnego w XVIII wieku, rektorem szkoły znanym przede wszystkim jako autor książki o poetyce, która miała dziesięć wydań. Jako pedagog próbował różnych sposobów dotarcia tak do swoich...

Charakterystyka dokumentacji władz centralnych i jej komparatystyka w okresie zmian form sprawowania rządów w czasach Księstwa Warszawskiego

In this work the author discusses the issue of document development that took place in the times of the Duchy of Warsaw. As part of its operation three forms of government were created, which developed three different ch...

Download PDF file
  • EP ID EP195844
  • DOI -
  • Views 110
  • Downloads 0

How To Cite

Wioletta Pawlikowska-Butterwick (2016). Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus). Wschodni Rocznik Humanistyczny, 0(), 53-82. https://europub.co.uk/articles/-A-195844