Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 2

Abstract

[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudności, wśród których na szczególną uwagę zasługują samotność i towarzyszące seniorom poczucie osamotnienia. Celem pracy było zobrazowanie sposobu postrzegania przez studentów lubelskich uczelni wyższych zjawiska samotności wśród grupy społecznej seniorów, a także stosunku młodych względem osób starszych. [b]Materiał i metoda.[/b] Badaniem objęto 201 osób studiujących w Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Narzędziem badawczym były autorski kwestionariusz, zawierający 18 pytań. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu pakietu statystycznego STATISTICA 10 i programu Microsoft Office Excel. [b]Wyniki.[/b] Wykazano istnienie zależności statystycznych między wiekiem badanych i rodzajem uczelni, na której studiują a ich skojarzeniami na temat starości. Studenci utożsamiali starość z ograniczeniami sprawności fizycznej (p=0,006) i wykluczeniem społecznym (p=0,035). Wystąpiła relacja między pozytywnym stosunkiem do seniorów i jednoczesnym postrzeganiem ich jako mądrych, wyrozumiałych, szczęśliwych, chętnie pomagających innym ludzi (p=0,009). [b]Wnioski.[/b] Badanie opinii społecznej odnośnie do starości, społecznych ról pełnionych przez seniorów stanowi doskonały sposób na postawienie diagnozy sytuacji starszej grupy ludności. Studenci w większości deklarują pozytywny stosunek do osób starszych. Badania nie wykazały negatywnej postawy względem seniorów. Według znaczącej liczby badanych samotność jest nieodłącznym elementem życia seniorów.

Authors and Affiliations

Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Ewa Humeniuk

Keywords

Related Articles

Cooperation of school nurses and Physical Education teachers within the scope of heath promotion and health education

The cooperation between school nurses and Physical Education teachers constitutes one of the basic elements conditioning an efficient realization of health promotion and health education among children and teenagers. Acc...

Functional Foods – Opportunity or Threat for Health?

Introduction. In society, a new dimension has recently been introduced into healthy eating combined with physical activity. One of the trends in that scope comprises innovations addressing a healthy life style, such as h...

Tularemia – infekcja wywoływana przez Francisella tularensis

[b]Wprowadzenie.[/b] Tularemia jest zoonozą wywoływaną przez wewnątrzkomórkowe, gram-ujemne bakterie Francisella tularensis. Gatunek [i]Francisella tularensis[/i] obejmuje podgatunki: typ A – [i]F. tularensis tularensis[...

Educational activity of district nurses in the area of prevention of lifestyle diseases

Lifestyle diseases prevention in primary health care is supported by broadly defined health education provided on the initiative as well as with the participation of district nurses, both in surgeries and during home vi...

Download PDF file
  • EP ID EP79560
  • DOI 10.5604/20834543.1208220
  • Views 126
  • Downloads 0

How To Cite

Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Ewa Humeniuk (2016). Starość i samotność osób starszych w percepcji ludzi młodych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 140-144. https://europub.co.uk/articles/-A-79560