Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjo-demograficznych

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2016, Vol 22, Issue 1

Abstract

[b]Wstęp.[/b] Wśród kobiet rak piersi jest jednym ze schorzeń onkologicznych najczęściej występujących w Polsce i stanowi poważny problemem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka, czynnikach ryzyka i metodach zapobiegania jest kluczową kwestią w walce z nowotworami piersi u kobiet. [b]Cel pracy.[/b] Ocena poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi wśród kobiet w zależności od wybranych cech socjo-demograficznych: wiek, wykształcenie, charakter wykonywanej pracy, rodzinne występowanie nowotworu piersi. [b]Materiał i metoda. [/b]Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 roku. Materiał obejmował grupę 144 kobiet. Metodą badawczą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety składający się z testu wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi oraz metryczka. [b]Wyniki. [/b]Najczęściej wskazywanym przez kobiety czynnikiem ryzyka raka piersi było: obciążenie genetyczne (88,9%; n=128), przebyty w rodzinie nowotwór piersi (66%; n=95), wiek (54,5%; n=78), długotrwałe stosowanie antykoncepcji doustnej (49,3%; n=71) i przebyty rak trzonu macicy lub jajnika (45,1%; n=65). Większość respondentek nie wie (65%; n=93), jakie składniki żywieniowe mogą zwiększać ryzyko raka piersi. Jakkolwiek aż 64,6% (n=93) respondentek słusznie uważa, że niektóre pokarmy mogą zwiększyć ryzyko zachorowania. Niemal wszystkie respondentki (93,1%; n=134) wiedzą, że spacery, pływanie i jogging to te formy aktywności fizycznej, które są najbardziej zalecane w prowadzeniu prozdrowotnego stylu życia. Zdecydowana większość badanych (82,6%; n=120) wie, że wykonywanie samobadania piersi powinno się rozpocząć od 20 roku życia, z częstością raz w miesiącu (72,2%; n=104) w 2–3 dniu po ustąpieniu krwawienia (62,5; n=90). [b]Wnioski.[/b] Ponad połowa badanych kobiet posiada dostateczną wiedzę na temat raka piersi i jego profilaktyki. Prawie 39% ankietowanych prezentuje niedostateczny stopień, a niespełna 11% badanych wyróżnia się dobrą znajomością tego tematu. Wiedza żadnej respondentki nie została oceniona na poziomie bardzo dobrym. Kobiety z wyższym poziomem wykształcenia (p<0,05) i wykonujące pracę umysłową (p<0,001) wykazują istotnie statystycznie wyższy poziom wiedzy na temat czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi.

Authors and Affiliations

Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Ewa Łachowska, Honorata Piasecka, Anna Marciniak

Keywords

Related Articles

Pourazowe obrażenia czaszkowo-mózgowe u pacjentów w stanie nietrzeźwości, przyjmowanych doraźnie do szpitalnego oddziału ratunkowego

[b]Wstęp. [/b]Alkohol etylowy uznawany jest za jeden z najważniejszych czynników ryzyka prowadzących do powstawania urazów czaszkowo-mózgowych. Wśród pacjentów przyjmowanych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dużą...

Role of PHC nurse in primary and secondary antinicotine prevention

Tobacco smoking is a single, major, modifiable risk factor of cardiovascular diseases, malignant cancer and respiratory diseases. It is estimated that in the 21 st century there will be 1 million deaths unless integrate...

Level of knowledge and opinions of nurses concerning organ transplants

Introduction: By the term transplantation is understood the procedure of transferring cells, tissues or organs within one organism, or between two organisms. The donor of an organ may be a live donor (transplantation ex...

Occurrence of coinfections with Borrelia Burgdorferi, Anaplasma Phagocytophilum, Bartonella SPP. and Babesia Microti in patients diagnosed with borreliosis

The objective of the study was evaluation of the frequency of occurrence of coinfections with Borrelia burgdorferi and other microorganisms transmitted by ticks: Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp. and Bartonella sp...

Polish version of The Attitudes to Chocolate Questionnaire (ACQ)

The growing trend of chocolate consumption due to its stimulant, euphoric and antidepressant properties contributes to the prevalence of the phenomenon of emotional eating, which can have adverse health consequences.The...

Download PDF file
  • EP ID EP79532
  • DOI 10.5604/20834543.1198725
  • Views 90
  • Downloads 0

How To Cite

Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Ewa Łachowska, Honorata Piasecka, Anna Marciniak (2016). Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjo-demograficznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1), 59-65. https://europub.co.uk/articles/-A-79532