Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi

Journal Title: Marife Dini Araştırmalar Dergisi - Year 2019, Vol 19, Issue 1

Abstract

Tasarrufların yatırıma dönüştürülmesi özel kabiliyet, bilgi ve tecrübe gerektirir. Çağımızda hızla artan teknolojik gelişmeler piyasa ve yatırım araçlarının da gelişerek çeşitlenmesini sağlamış, sermayenin başarılı bir şekilde yatırıma dönüştürülmesinde bireyleri temsil eden aracı kuruluşlar teşekkül etmiştir. Günümüzde özellikle faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar için alternatif yatırım ürünlerinin geliştirilmesi İslami finans kuruluşlarının (katılım bankaları) en önemli politikalarından biri haline gelmiştir. Bu makale, söz konusu politikalar doğrultusunda İslami finans sektörü tarafından geliştirilen yatırım vekâleti uygulamalarında, banka ve müşterileri arasında gerçekleşen yatırım ilişkisini kâr ve zararın üstlenilmesinde tarafların sorumluluğu açısından ele almaktadır.

Authors and Affiliations

Mustafa Çakır

Keywords

Related Articles

Ebu Amr ed-Dânî’nin et-Tahdîd fi’l-İtkâni ve’t-Tecvid’i Özelinde Tecvid İlminin Müstakilleşmesi

Tecvid ilmine dair konuların hicri ikinci asırdan itibaren dil bilimciler tarafından ele alındığı bilinmektedir. Halil b. Ahmed, onun öğrencisi Sibeveyh’in harfler, onların mahreçleri, sıfatları, harflerin birbirine idga...

Öğretmen ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-

Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İDKAB) 4-8. sınıflar programında yer alan değerlerin, öğretmen ve veliler tarafından algılanan önemine ilişkin öğretmenler ile velilerin görüşlerini tespit et...

Character Education: the Case of America

After the industrial revolution in the West, while a rapid change was lived in the lives of societies, many institutions were affected by this development negatively. In order to eliminate these effects, many attempts ha...

Kâfiyecî’nin "Nuzhetu’l-ashâb" ve "Remzu’l-esrâr" Adlı Eserlerinin Tetkiki

Muhyiddin el-Kâfiyecî (ö. 879/1474), XV. y.y. Memlükler ve Osmanlı dönemlerinin önemli Arap dilcilerindendir. Çok sayıda eseri vardır. Bu araştırmada, ona ait "Nuzhetu’l-ashâb" ve "Remzu’l-esrâr" adlı eserler; içerikleri...

Download PDF file
  • EP ID EP600104
  • DOI 10.33420/marife.516459
  • Views 229
  • Downloads 0

How To Cite

Mustafa Çakır (2019). Yatırım Vekâleti Uygulamalarında Kârın Tazmini Problemi. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 19(1), 23-44. https://europub.co.uk/articles/-A-600104