Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi (TURNAD)

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi (TURNAD)

Basic info

 • Publisher: Vedat ACAR
 • Society/Institution: Turkey
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2021/Jan/08

Subject and more

 • LCC Subject Category: Art History , Technology, Archaeology, Tourism and Hospitality
 • Publisher's keywords: Tourist Guidance, Archeology, Art History, Mythology
 • Language of fulltext: turkish
 • Time from submission to publication: 20 weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? Yes

Open access & licensing

 • Type of License: CC BY-NC-SA
 • License terms
 • Open Access Statement: Yes
 • Year open access content began: 2020
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier: None
 • Content digitally archived in: Nopolicy
 • Deposit policy registered in: None

This journal has '5' articles

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği

Authors: Ali TÜRKER, Kaan Çağrı KARACA
Year: 2020, Volume: 1, Number: 1
(1 downloads)
Abstract

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektörü üzerinde de etkisinin büyük olması beklenmektedir. Salgın sürecinde seyahat etmekten çekinen turistlerin salgın sonrasında da seyahatlerinde yeni beklentiler içerisine girmeleri mümkündür. Turistlerin bu olası beklentileri turizm sektöründe yeni gelişme ve değişimlere neden olacaktır. Turist rehberliği mesleği de bu gelişme ve değişimlerden etkilenecek meslekler arasındadır. Bu nedenle çalışmada Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turizmde ve turist rehberliği mesleğinde yaşanacak olası değişimlerin profesyonel turist rehberlerinin bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma deseni durum çalışması olarak belirlenmiş ve nitel veri toplama yöntemlerinden açık uçlu soru formu tekniği tercih edilmiştir. Salgının turizm, turist davranışları ve turist rehberliği mesleğine olası etkilerini içeren on adet açık uçlu sorudan oluşan form katılımcılara elektronik posta ile iletilmiştir. Bu yöntemle 109 profesyonel turist rehberine ulaşılmıştır. Turist rehberlerinden elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Bulgular neticesinde hijyen, bireysel seyahat, küçük gruplar, sosyal mesafe ve aktif yönetim kodlarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte turizm ve turist rehberliği mesleğindeki olası değişimlere ilişkin öngörülerde bulunularak öneriler geliştirilmiştir.

Keywords: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını, Turizm, Turist Rehberliği, Turist Davranışları
Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği

Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği

Authors: Hakan ATAY
Year: 2020, Volume: 1, Number: 2
(1 downloads)
Abstract

Göstergebilim analizi, son yıllarda sosyal bilimler alanında giderek daha önemli bir nitel araştırma yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntem temelde bir göstergenin içeriğini (fotoğraf, film, broşür, video vb.) analiz ederek içerdiği anlamı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, tanımlayıcı/pozitivist olmaktan çok fenomenolojik/yorumlayıcı paradigmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada Google arama motorunun yabancı ülkelerdeki görsel arama uygulaması ile taranan Kuşadası fotoğraflarının göstergebilim analizi yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Rusya ülkelerinden yapılan aramalarda en üstte yer alan ilk beş görselin analizi yapılmıştır. Veriler orada yaşayan yardımcı araştırmacılar tarafından 21.07.2019 tarihinde elde edilip iletilmiştir. Çalışmanın araştırma sorusu, tıklanma yoğunluğuna bağlı olarak üst sıralarda yer alan bu görsellerde potansiyel turistlerin neyi aradıkları veya neden bu görsellerin üst sıralarda yer aldığıdır. Yapılan içerik analizinde Rusya’daki görsellerin konaklama, dinlenme ve kruvaziyer ulaşımı; İngiltere’deki görsellerin kruvaziyer ulaşımı ve tarihi mekanlar; Fransa’daki görsellerin sakin plajlar ve deniz eğlenceleri; Almanya’daki görsellerin Kuşadası’nı bütünüyle gören ve günbatımı; Hollanda’daki görsellerin Güvercinada ve Kadınlar Denizi içerikli olduğu saptanmıştır. Bu görsellerdeki içerik çerçevesinde, incelenen ülkelerdeki potansiyel turistlere yönelik nasıl bir pazarlama stratejisi geliştirilebileceği tartışılarak turistik işletmelere ve karar vericilere öneriler sunulmuştur.

Keywords: Göstergebilim Analizi, Google, Kuşadası
Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Bölüm Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Öneri

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Turizm Rehberliği Bölüm Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Öneri

Authors: Turan OKUL, Güntekin ŞİMŞEK
Year: 2020, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmada, son 10 yılda hızlı bir gelişim gösteren ve (tıp, tarih, sanat, müzik, coğrafya, yabancı dil, spor, astronomi, havacılık vb.) çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde eğitim amaçlı kullanılmaya başlayan sanal gerçeklik teknolojilerinin turizm rehberliği eğitimi alanında kullanımı ele alınmıştır. Çalışmada turizm rehberliği bölümlerinde verilen alan derslerinin sanal gerçeklik uygulamalarıyla verilmek istenmesi durumunda bu uygulamaların nasıl kullanılabileceğini ve bu derslerde sanal gerçeklik uygulamalarının düşük maliyetle ve yüksek verimle nasıl uygulanabileceğini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 3 uzman ile Mayıs – Haziran 2018 döneminde görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmelerden elde edilen birincil veriler ile internet üzerinden gerçekleştirilen piyasa araştırmasından elde edilen ikincil veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sanal gerçeklik destekli dersler için hazırlanacak içeriğin 360 derece fotoğraflar ile hazırlanması durumunda videoya göre daha düşük maliyetli olduğu ortaya koyulmuştur. Bununla beraber, webde sunulan ücretsiz hazır içeriklerin kullanılması durumunda daha düşük maliyet ve yüksek verim ile derslerde sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılabileceği belirlenmiştir. Ulaşılan bulgulardan hareketle sanal gerçeklik uygulamalarının turizm rehberliği bölümü alan derslerinde kullanımına yönelik bir model önerisi sunulmuştur.

Keywords: Sanal Gerçeklik, Eğitimde Sanal Gerçeklik, Turizm Rehberliği Eğitiminde Sanal Gerçeklik
Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik Çalışmalara Karşı Tutumu

Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik Çalışmalara Karşı Tutumu

Authors: Tolga Fahri ÇAKMAK
Year: 2020, Volume: 1, Number: 4
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin, turist rehberliği alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara karşı bakış açılarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları, yoğunluk örneklemesine göre oluşturulmuş, katılımcılara kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmıştır. Sekizer kişilik iki ayrı grup toplanmıştır. İlk grupta yeralan turist rehberlerinin eğitim derecesi lisans, ikinci grupta yer alan turist rehberlerinin eğitim derecesi ise lisansüstüdür. Çalışma Yapılan görüşmelerde elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, turist rehberliği alanında yapılan çalışmaların yöntemleri konusunda, lisans eğitim seviyesindeki turist rehberlerinin görüşme ve gözlem tekniğini anket tekniği yerine daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Yüksek lisans mezunu turist rehberlerinde, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış katılımcılar anket tekniğini daha fazla desteklerken diğer alanlarda yüksek lisans yapan turist rehberleri görüşme ve gözlem tekniklerine daha olumlu baktıklarını belirtmişlerdir. Her iki grupta da turist rehberliği alanında yapılan akademik çalışmalarda, meslek sorunlarına yeterince çözüm üretilmediği, araştırmayı yapanların mesleğe dair kısıtlı bilgiye sahip oldukları, çok fazla aynı içerikli konuların çalışıldığı ve meslek odalarının akademik araştırmalara doğru şekilde destek olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma turist rehberliği alanında çalışma yapan araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunarak tamamlanmıştır.

Keywords: Turist Rehberliği, Akademik Çalışma, Turizm
Doğa Rehberliğine Bir Nefes: Bolu'nun Yürüyüş Yolları

Doğa Rehberliğine Bir Nefes: Bolu'nun Yürüyüş Yolları

Authors: Alperen KÖK, Hande AKYURT KURNAZ
Year: 2020, Volume: 1, Number: 5
(0 downloads)
Abstract

Doğa turizmi çevreye olan bilincin artması ve çevre korumasının yayılması ile birlikle tercih edilen bir turizm çeşidi olmuştur. Yürüyüş yollarının varlığı doğa turizminin önemli öğeleri arasında olmaktadır. Son yıllarda turist rehberliğinde uzmanlaşma konuları içerisinde yürüyüş yolları da yer almaktadır. Bolu sahip olduğu iklim elverişliliği, yayla açısından zengin çekiciliği ve doğal kaynakları ile doğa turizmi açısından belirli merkezler arasındadır. Ayrıca birbirinden farklı zorluk derecelerine sahip yürüyüş yollarına da ev sahipliği yapmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı doğa turizmi kapsamında Bolu’nun sahip olduğu yürüyüş rotalarını belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışması olarak belirlenmiştir. Yürüyüş yolları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek amacı ile doküman analizi kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda Bolu’nun yürüyüş yolları konusunda önemli bir kaynak destinasyon olduğu, yeni rotaların meydana getirilebileceği ve tanıtım sayesinde Bolu’nun yürüyüş yollarının rağbet göreceği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan bu çalışma bölge kalkınması, bölge tanıtımının yapılması, rehberlikte uzmanlaşma ve yeni yürüyüş yollarının kazandırılması açısından önem taşımaktadır. Hem seyahat acenteleri açısından hem turist rehberliğinde uzmanlaşma açısından öneriler sunulacaktır.

Keywords: Doğa Turları, Doğa Turu Rehberliği, Yürüyüş Yolları, Bolu

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.