ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران و ارائه راه کارهای اصلاحی

Journal Title: Journal of Health Research in Community - Year 2018, Vol 4, Issue 1

Abstract

مقدمه و هدف: جراحان با توجه به ماهیت شغلی خود در معرض ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی متعددی قرار دارند. در این ارتباط، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی و ارائه راه کارهای کاربردی ارگونومیک محیط برای کاهش ریس کفاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در جراحان بود.روش کار: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران انجام شد. ابتدا 85 مورد جراحی (باز و لاپاراسکوپی) با استفاده از دو روش Rapid Upper Limb Assessment) RULA) و Strain Index) SI ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و پرسشنامه نوردیک با استفاده از نقشه بدن توسط جراحان تکمیل گردید. در بخش بعدی مطالعه، تجهیزات و شرایط محیطی اتاقهای جراحی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، داده ها توسط نرم افزارهای Excel و SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: براساس یافته ها بیشترین ناراحتی ها در نواحی کمر و گردن به ترتیب با 4/ 76 و 7/ 64 درصد گزارش شده بودند. جراحی لاپاراسکوپی در روش RULA با 72 درصد و در روش SI با 86 درصد بیشترین سطح ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی را به خود اختصاص داد. آزمون های تحلیلی نیز اختلاف معناداری را به لحاظ آماری بین نمره پوسچر گردن در جراحی های لاپاراسکوپی نسبت به جراحی های باز در روش RULA نشان دادند ( 05 / P<0 ). شایان ذکر است که در روش ارزیابی SI بین نمره پوسچر دست/ مچ در جراحی لاپاراسکوپی در مقایسه با جراحی های باز اختلاف معناداری مشاهده شد(p<0/05). نتیجه گیری: به طور کلی، در پژوهش حاضر امتیاز ریسک جراحی های لاپاراسکوپی بالاتر از جراحی باز به دست آمد؛ البته مغایرت های بسیاری در دستورالعمل های ارگونومیکی در هر دو نوع جراحی مشاهده گردید که بخشی از این مغایرت ها مرتبط با جراحان و بخش دیگر ناشی از تجهیزات غیر ارگونومیکی بود؛ از این رو، راه کارهای اصلاحی ارگونومیکی با اولویت جراحی های لاپاراسکوپی پیشنهاد می گردد.

Authors and Affiliations

Farin Fatemi, Mahdi Mohammadiyan

Keywords

Related Articles

Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013

Introduction and purpose: Air pollution is an important risk factor for the environment and public health, associated with increased severity of respiratory diseases. This study aimed to evaluate the association between...

بررسی میزان رعایت استانداردهای حفاظتی در بخش های پرتونگاری تشخیصی استان خوزستان در سال1394

مقدمه و هدف: کاربرد روزافزون پرتوهای یونیزان در امر تشخیص بیمار یها مستلزم استفاده و بکارگیری صحیح دستگا هها و آگاهی از اصول حفاظت در برابر اشعه است. با استفاده صحیح و مناسب از وسایل حفاظت فردی و رعایت مقررات و آیین نامه...

پایش و مدلسازی غلظت و شاخص کیفیت ذرات گرد و غبار در هوای شهر گرگان در سال 1396

مقدمه و هدف:  در مطالعات اپیدمیولوژیک پیشین، رابطه نزدیک ذرات معلق و شیوع مشکلات تنفسی، قلبی- عروقی، انواع سرطان و مرگ ‌و‌ میر مشخص شده و گزارش گردیده است که فضای شهر حاوی آلاینده‌های منابع ساکن و متحرک می‌باشد. در این ر...

Investigating the Marketing Status of Healthcare Tourism of Selected Public and Private Hospitals in Yazd in 2021

Introduction and purpose:According to statistics, the share of the global medical tourism market in 2017 was USD 53 billion and is predicted to reach USD 143 billion by 2025 and record an annual growth of 12.9% from 2018...

بررسی خطر بهداشتی و مقدار کادمیوم و سرب در نمونه‌های برنج های منطقه میداوود استان خوزستان

مقدمه و هدف: ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی، اثراتی منفی را بر موجودات زنده بر جای می گذارد. با توجه به اینکه برنج یکی از پرمصرف ترین اقلام در جیره غذایی مردم ایران محسوب می شود، مطالعه حاضر...

Download PDF file
  • EP ID EP638416
  • DOI -
  • Views 280
  • Downloads 0

How To Cite

Farin Fatemi, Mahdi Mohammadiyan (2018). ارزیابی ارگونومیکی جراحان حین انجام جراحی های باز و لاپاراسکوپی در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران و ارائه راه کارهای اصلاحی. Journal of Health Research in Community, 4(1), 1-11. https://europub.co.uk/articles/-A-638416