İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ

Abstract

The intelligence power which constitutes the upmost stage of humanitarian faculties defines thinking and understanding faculty which gains him “human” feature and it distinguishes him from other living beings. Functions and the nature of intelligence, dating from systematic period of ancient age, has been one of the basic problematics of philosophical thinking. Aristoteles had been a pioneer by leaving a characteristic influence on formalizing intellectual theories of both Christian scholastics and Islamic peripatetists. This studying deals with peripatetic intellectual theory which began with Aristoteles and reached to peak with İbn Sina and thoughts of Mulla Sadra, who was the most significant sophisticated figure of Safavid Iran, on nature of intellectual.

Authors and Affiliations

Muhammet Sait KAVŞUT

Keywords

Related Articles

Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Planları ve Kalkınma Planlarındaki Söylem Değişiklikleri / DEVELOPMENT PLANS IN TURKISH ECONOMY AND CHANGES ON THEIR DISCOURSES

Türkiye ekonomisi değişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla çeşitli politikalar üretmiş ve uygulamaya çalışmıştır. Zaman içerisinde temel söylemi ve uygulama biçimi farklılıklar gösteren politikalar 1930’lu yıllarda devletç...

GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

Ekolojik iktisat, olguları ele alış biçimi gereği birçok farklı alanla işbirliği yapabilmekte veya farklı bilim dallarının yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu sebeple ekolojik iktisat altında birçok farklı yöntemi benims...

OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenm...

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri s...

A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States

International system has been witnessing some jeopolitical mobilization after the second half of 20. century. These mobilities result in several conflicts which demand secession from their parent state. The conflicts whi...

Download PDF file
  • EP ID EP420691
  • DOI -
  • Views 90
  • Downloads 0

How To Cite

Muhammet Sait KAVŞUT (2018). İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(3), 163-170. https://europub.co.uk/articles/-A-420691