Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

Journal Title: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu - Year 2015, Vol 21, Issue 2

Abstract

Wprowadzenie i cel pracy. Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy należy do jednego z podstawowych obowiązków pracodawców. Mimo tego tylko niewielka liczba pracodawców widzi potrzebę stałego i aktywnego analizowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na takie stanowisko pracodawców duży wpływ ma poziom świadomości w zakresie zarządzania produkcją. Celem pracy jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu wiedzy dotyczącego aktualnie istniejących mierników. Opis stanu wiedzy. Prezentowane w literaturze mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w niewielkim stopniu odnoszą się do monitorowania stanu bhp w mikroskali, tj. bezpośrednio na stanowisku pracy. Służą one głównie do badania stanu bezpieczeństwa na poziomie zakładu pracy. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników służących do monitorowania warunków pracy nadal należą wskaźniki wypadków przy pracy oraz wskaźnik określający liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Pozostałe wskaźniki, które mogą być stosowane do monitorowania stanu bhp na pojedynczym stanowisku pracy są najrzadziej stosowane. Wnioski. Ważnym jest, aby w szerszym zakresie dostępne były mierniki służące do monitorowania stanu bhp na stanowisku pracy, które nie będą skomplikowane w użyciu, będą pozwalały na szybką i precyzyjną diagnozę obszarów wymagających korekty w obszarze bhp, były wskaźnikami wiodącymi oraz pokazywały wpływ niedociągnięć w obszarze bhp na produktywność.

Authors and Affiliations

Dariusz Smoliński, Leszek Solecki

Keywords

Related Articles

Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyjnych w Polsce w latach 2008–2015

[b]Wprowadzenie.[/b] Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci są istotnym zagrożeniem prowadzącym do urazów będących powodem niepełnosprawności, a także stanowią przyczynę zgonów możliwych do uniknięcia.[b]Cel pracy.[/b]...

Young adults’ coping with stress as variables determined the quality of life

introduction and aim of the study. Research on young adults’ quality-of-life are important from the point of view of the public health. An attempt was made to examine satisfaction with life current students who have been...

Effect of coffee consumption on the human organism

Introduction and state of knowledge: The properties of coffee, the popular drink prepared from coffee plant seeds, are still poorly understood and clarified. Scientists’ opinion about the effects of coffee components on...

Przemoc domowa wobec kobiet

[b]Wprowadzenie. [/b]W każdej społeczności na świecie żyją kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktów przemocy. Media dość często przekazują informacje o nich, niekiedy jednak zbyt późno, czyli w sytuacji, gdy doszł...

Potential possibilities of using selected biologically-active substances in supporting pharmacological treatment of Crohn’s Disease – Review of trial results

[b]Introduction.[/b] Crohn’s Disease (CD) is a chronic and incurable, inflammatory bowel disease, that is characterized by periods of remissions and relapses. An improper diet may impair nutritional status, exacerbate th...

Download PDF file
  • EP ID EP58498
  • DOI -
  • Views 106
  • Downloads 0

How To Cite

Dariusz Smoliński, Leszek Solecki (2015). Mierniki stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(2), 208-214. https://europub.co.uk/articles/-A-58498