OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasında Okun Yasası kapsamında geçerli olan teorik ve ampirik ilişkilerin, Türkiye ekonomisi özelinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın fark modeli sonuçları, Türkiye ekonomisinde inceleme dönemindeki belirli bir çeyreklik dönemde sıfır reel ekonomik büyüme hızı karşısında işsizlik hadlerinde % 0.38’lik bir artışın ortaya çıkabileceğini ve % 5.72’nin üzerinde gerçekleşen % 1’lik reel ekonomik büyüme hızları karşısında işsizlik hadlerinde yaklaşık % 0.067’lik bir azalmanın meydana gelebileceğini göstermektedir. Çalışmanın aralık modeli sonuçları ise Türkiye ekonomisinde inceleme döneminde % 5.72’nin altında gerçekleşen % 1’lik reel ekonomik büyüme hızlarının, işsizlik hadlerinde % 0.071 ile 0.105 oranında bir artış meydana getirdiğini ve tam istihdam işsizlik haddinin % 9.82 olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak çalışmanın dinamik model sonuçları ise Türkiye ekonomisinde örneklem döneminde reel ekonomik büyüme hızlarında meydana gelen %1’lik bir artışın işsizlik hadlerinde % 0.078’lik bir azalış meydana getirdiğini göstermektedir. Tüm bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinde reel ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki karşı yönlü devrevi ilişkilerin inceleme dönemi itibariyle Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri kapsamında farklı derecelerde olmakla birlikte geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Authors and Affiliations

Ömer YALÇINKAYA, Daştan Muhammet, KARABULUT Kerem

Keywords

Related Articles

STRUGGLES OF SECURITY AND SECULARISM IN TURKEY AND ITS IMPACT ON GENDER ISSUES

The process of securitization reflects the dominant security understanding, the forces that play on this security understanding in a country. In Turkey the process of securitization is experienced in close relation to mi...

ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM VE FİNANSMAN POLİTİKALARININ FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Bu çalışmada, firmaların çalışma sermayesi finansman ve yatırım politikaları ile karlılıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda BIST 30 endeksinde payları devamlı olarak işlem gören ve reel...

HAYAT KARŞISINDA ŞAİR: CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE GERÇEKLİK ALGISI

Gerçeklik, Cemal Süreya’da özgün ve alternatif bir şiir dünyası üretebilmek için temel hareket noktasıdır. Bu çerçevede Süreya, şiiri bir taklit sanatı olarak değil, dünyayı dönüştürmenin araçlarından biri olarak görür....

R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY

Technological development and investment in knowledge seem to be very important in order for countries to demonstrate effective growth performance. The first concept that comes to mind when investing in information is th...

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ / DEVELOPING METHODS FOR MEASURING URBAN QUALITY OF LIFE

Kentler arasında artan rekabet, gelir ve refah düzeyindeki iyileşme kentlerde yaşayan bireylerin yaşam kalitesine ilişkin beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Kentsel yaşam kalitesine ilişkin beklentilerin artması i...

Download PDF file
  • EP ID EP420515
  • DOI -
  • Views 85
  • Downloads 0

How To Cite

Ömer YALÇINKAYA, Daştan Muhammet, KARABULUT Kerem (2018). OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4). International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 8-27. https://europub.co.uk/articles/-A-420515