Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Journal Title: Health Sciences Journal of Adıyaman University - Year 2015, Vol 1, Issue 1

Abstract

ÖzetAmaç: Araştırma sağlık bilimleri yüksekokulunun tüm bölüm ve sınıflarında eğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı kesitsel tipte bir çalışmadır.Yöntem: Araştırmanın evrenini, İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sağlık bilimleri yüksekokulunun tüm bölümlerinde öğrenim gören 1116 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden, bilgilendirilmiş izin alınan 596 öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında, Öğrenci Bilgi Formu ve Problem Çözme Envanteri kullanıldı. Verilerin analizi, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapıldı.Bulgular: Elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin yaş ortalamasının 20.35±2.15 olduğu % 72.0’ının kadın, % 28.0’ının erkek olduğu saptandı. Öğrencilerin%21.6’sı hemşirelik, % 21.6’sı fizyoterapi ve rehabilitasyon, %11.6’sı beslenme ve diyetetik, %16.6’sı sosyal hizmet, %11.4’ü çocuk gelişimi, %11.2’si odyoloji, %3.4’ü sağlık yönetimi bölümünde, %2.5’i sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde eğitim görmekteydi. Araştırmada öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu görüldü. Öğrencilerin cinsiyet, eğitim gördükleri bölüm, sınıf, bitirdiği lise türü, okul öncesi eğitim alma durumu, çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği yerleşim birimi, gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi, aile tipi, kardeş varlığı, ebeveyn çocuk yetiştirme tarzı, akademik başarı algısı, samimi arkadaş ve hobi varlığı ile problem çözme eğitimi alma durumu değişkenleri ile Problem Çözme Envanteri toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmedi.anlamlılık tespit edilmedi. Sonuç: Öğrencilerin problem çözme becerilerinin çok iyi düzeylerde olmadığı saptanmış olup, bu becerileri geliştirecek derslere müfredatta yer verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Authors and Affiliations

Nurten ELKİN, Funda KARADAĞLI

Keywords

Related Articles

Hastanemiz Çocuk acil servisine farmakolojik ajanlar alımı sonrası zehirlenme şikayeti ile başvuran hastaların sosyo-demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin irdelenmesi

Amaç: Çalışmamızda hastanemiz Çocuk Acil Servisine tıbbi ilaç zehirlenmesi şikayetiyle başvuran hastaların demografik, sosyokültürel ve laboratuvar bulgularının retrospektif olarak incelenmesi ve alınabilecek önlemlerin...

Rehber Hemşirelik

Eğitim, kişinin becerilerini en verimli ve en üst düzeyde kullanabilmesine yardımcı olan bir süreçtir. Eğitim sürecinin temelinde deneyimler yer alır. Zaman içerisinde ortaya çıkan bu deneyimleri paylaşma olgusu koçluk,...

RİVAROKSABAN VE FARKLI ANTİKOAGÜLANLARIN KIRIK KAYNAMASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BİR RAT MODELİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Alt ekstremite kırıklarının tedavisinde immobilizasyona bağlı tromboembolik olayları önlemek için antikoagulan profiklasisi kullanmak gerekmektedir. Biz bu çalışmada; deneysel bir sıçan kırık modelinde, faktör Xa’...

Aripiprazolün Olası Hıçkırığa Neden Olma Mekanizması: Bir Olgu Sunumu

Hıçkırık, diyafragma ve inspiratuar kasların, ani bir inspirasyona neden olup, glottisin kapanmasıyla son bulan, tuhaf bir ses çıkmasına neden olan istemsiz, aralıklı ve spazmodik kasılmasıdır. Hıçkırığın altında yatan m...

Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi

ÖzetAmaç: Araştırma sağlık bilimleri yüksekokulunun tüm bölüm ve sınıflarında eğitim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden üniversite öğrencilerinin problem çözme becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış, tanımlay...

Download PDF file
  • EP ID EP677352
  • DOI -
  • Views 184
  • Downloads 0

How To Cite

Nurten ELKİN, Funda KARADAĞLI (2015). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi. Health Sciences Journal of Adıyaman University, 1(1), -. https://europub.co.uk/articles/-A-677352