Marife Dini Araştırmalar Dergisi

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

Basic info

 • Publisher: Abdulkadir Okumuşlar
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/28

Subject and more

 • LCC Subject Category: Sociology, Social Sciences, Religion, Humanities
 • Publisher's keywords: Social Sciences, Humanities, Religion, Middle Eastern Studies, Ottoman Studies, Religious Culture and Moral Knowledge Education
 • Language of fulltext: turkish
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2001
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '268' articles

The Background of Egypt Tradition In Ottoman Qiraah Education Before Ali B. Suleiman Al-Mansûrî: A Biographical Review

The Background of Egypt Tradition In Ottoman Qiraah Education Before Ali B. Suleiman Al-Mansûrî: A Biographical Review

Authors: Ahmet Gökdemir
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

The article deals with the "qurrahs" (Quran reciters) of Egypt tradition who were mentioned in the "icazah" (declaration of autonomy) of Ali b. Suleiman al-Mansûrî. While giving the biographies of the mentioned Qurrah’s, their qualifications in other disciplines are also adverted but focused mainly on their skills in the field of Qiraah (the science of Quranic recitation). The goal of the article is offering an insight under the light of life stories of aforementioned scholars into the educational process of Egypt tradition in pre-Ottoman times, one of the Ottomans two mainstreams Qiraah education which both are still surviving up to the present. In the meanwhile, the educational periods of qurrahs (reciters) discussed in this study, the books they utilized, the works and writings made by them are also pointed out in the article. It is aimed to shed light on Egypt Tariq (Qur’anic Recital Tradition) in pre-Ottoman period in accordance with the collected data concerning patterns of education, curriculums and various aspects of its education and training. The article is unique in terms of Qiraah researches, for some biographies mentioned therein created for the first time in Turkish academic circles. These biographies are valuable because they are illuminating the lives, studies and scholar status of some personalities known as authorities in Qiraah field which was unknown before. This unique feature will increase the popularity of the article.

Keywords: Ottoman, Qiraah, Egypt Tariq, Al-Mansûrî, Qurra
Kıraat Eğitiminde Ali b. Süleyman el-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme

Kıraat Eğitiminde Ali b. Süleyman el-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme

Authors: Ahmet Gökdemir
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Makalede Ali b. Süleyman el-Mansûrî ile kendisinin (ö. 1134/1721) icâzetnâmesinde ismi geçen Mısır tariki kurrâlarına değinilmiştir. Bahsi geçen kişilerin biyografileri ele alınırken diğer ilimlere dair nitelikleri de zikredilmekle beraber daha ziyade kıraat ilmine yönelik vasıfları belirtilmiştir. Makalenin yazılmasındaki amaç el-Mansûrî’nin icâzetnâmesinde ismi geçen kıraat âlimlerinin hayatları doğrultusunda, Osmanlı kıraat eğitiminde iki ana ekolden biri olup da bugüne dek varlığını sürdüren Mısır tarikinin Osmanlı öncesindeki (İbnü’l-Cezerî’ye kadar) sürecine ışık tutmaktır. Bu meyanda makalede adı geçen kıraat âlimlerinin kıraat eğitim süreçleri, istifade ettikleri kitaplar ile teliflerine değinilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim şekilleri, müfredatları vs. değişik yönleriyle eğitim ve öğretimiyle ilgili Mısır tarikinin Osmanlı’dan önceki dönemine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Makalede kıraat ilmi açısından önemli şahısların bir kısmının biyografilerinin değişik yönleriyle Türkçe yazın dünyasında ilk defa ortaya konulmasıyla tez ve makale konusu vs. açısından daha sonraki akademik çalışmalar için kapı aralanmıştır. Dolayısıyla bu makale kendi alanındaki birçok araştırma için temel kaynakların yanında yardımcı kaynak olarak istifade edilebilecek bir çalışmadır.

Keywords: El, Osmanlı, Mısır Tariki, Kıraat, Kurrâ
An Important Mufassir in the Tabi‘ūn Period: Masrūq Ibn al-Ajda‘ (A Biographical Research)

An Important Mufassir in the Tabi‘ūn Period: Masrūq Ibn al-Ajda‘ (A Biographical Research)

Authors: Yunus Emre Gördük
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Biographical studies are important in that information about a person’s life can be seen together. Masrūq Ibn al-Ajda, the one of mawali tabioūn, is taken from the biographical point of view in this article. Masrūq is a prominent representative of the Kufa Tafsir school and also a student of Abdullah Ibn Mas‘ūd, who is one of the leading sahabis (companions). Masrūk saw hundreds of sahabis (companions) besides the Ibn Mas‘ūd and especially he has benefited from Hazrat Aisha among them by learning hadith and tafsir. He also taught to the scholars of tâbioūn and the followers of them in hadith and tafsir in his own age. Nevertheless unfortunately no detailed and specific study of the life of Masrūk is found. In this work which we hope to contribute to the biographical article, every detail we can reach for Masrūk’s life is collected. When all this information is gathered together; it appears that a portrayal of a tâbi‘î scholar, who was lived a very careful life with taqwa, is emerged. Moreover, he had practiced his knowledge perfectly in his life and remained as far away as possible from political turmoil. As well as being from the top personalities in terms of worship and zuhd, Masrûk has performed with great success the state affairs such as judgeship in court and responsibility of zakāt.

Keywords: Tafsīr, Tabioūn, Mawāli, Mufassir, Masrūq, Biography
Tâbi‘ûn Döneminde Önemli Bir Müfessir: Mesrûk b. el-Ecda‘ (Biyografik Bir İnceleme)

Tâbi‘ûn Döneminde Önemli Bir Müfessir: Mesrûk b. el-Ecda‘ (Biyografik Bir İnceleme)

Authors: Yunus Emre Gördük
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Biyografik çalışmalar, bir şahsın hayatı hakkındaki bilgilerin bir arada görülebilmesi açısından önemlidir. Bu makalede mevaliye mensup tâbiîlerden olan Mesrûk b. el-Ecda‘, biyografik açıdan ele alınmıştır. Önde gelen sahâbilerden Abdullah b. Mes‘ûd’un öğrencisi olan Mesrûk, aynı zamanda Kûfe tefsir okulunun önemli temsilcilerindendir. Abdullah b. Mes‘ûd’un dışında yüzlerce sahâbîyi gören; bunlar arasında özellikle Hz. Âişe’den çok istifade eden Mesrûk, kendi çağında tâbiûn âlimlerine ve onları takip eden kuşağa hadîs ve tefsirde üstadlık yapmıştır. Bununla birlikte Mesrûk’un hayatı hakkında yapılmış detaylı, müstakil bir çalışmaya maalesef rastlanmamaktadır. Biyografik makale türüne katkı sağlamasını umduğumuz bu çalışmada, Mesrûk’un hayatına dâir ulaşabildiğimiz her türlü detay toplanmıştır. Bir araya gelen bütün bu bilgiler nazara alındığında; ortaya takva üzere son derece dikkatli bir hayat süren, ilmiyle âmil olan ve siyasi kargaşalardan mümkün mertebe uzak duran bir tâbi‘î âlimi portresinin çıktığı görülmektedir. Mesrûk ibadet ve zühd açısından zirve şahsiyetlerden olduğu gibi, kadılık ve zekât âmilliği gibi devlet işlerini de üstün başarıyla icrâ etmiştir.

Keywords: Tefsir, Tâbi‘Ûn, Mevâli, Müfessir, Mesrûk, Biyografi
The Situation of Index Finger at Pray

The Situation of Index Finger at Pray

Authors: Mustafa Karabacak
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

From time to time, it is witnessed that Muslims who practice prayers in the same stage have different applications about the fingers of the right hand at the time of the promulgation. In fact, it is easy to understand when and how your finger was raised and to which denomination it belongs. Where do these differences come from, even though these people believing in the same prophet who say "perform the prayer as you see me,"? As it is known, the Qur'an mentions the essentials of prayer and does not get into details. The details of this subject are the accounts of mevkuf, which are the words of the companions in the hadiths. Of course the Muslim's will is to pray as the Prophet did; because when it is done like this, Muslims can reach their purpose. How Muslims must pray can be course be understood from the prophet’s prayer and his recipes and his companionship’s practises. Hadiths are the basic criteria in this regard. In this article, we can see that the situation of hands and fingers made during the pray without entering divisional different points of views and we will investigate which of these movements in the meantime are more appropriate for the hadiths.

Keywords: Hadith, Prayer, To Sit İn Prayer, Index Finger
Teşehhütte Şehâdet Parmağının Durumu

Teşehhütte Şehâdet Parmağının Durumu

Authors: Mustafa Karabacak
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Zaman zaman aynı safta namaz kılan Müslümanların teşehhüt anında sağ ellerinin parmakları ile ilgili farklı uygulamalar yaptıklarına şahit olunmaktadır. Hatta parmağını ne zaman ve nasıl kardırdığından hangi mezhebe mensup olduğu da rahatlıkla anlaşılmaktadır. "Namazı benden gördüğünüz gibi kılın!" buyuran bir peygambere mensup bu insanların aynı kaynaktan beslenmelerine rağmen aralarında bu fark/farklar nereden kaynaklanmaktadır? Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim namazın farzlarından bahsetmekte ve ayrıntıya girmemektedir. Bu konuda ayrıntılar ise hadislerde daha çok da sahabe sözleri olan mevkuf rivayetlerdedir. Müslümanın gayesi elbette peygamberinin kıldığı gibi namazını kılmaktır; çünkü böyle yapıldığı zaman maksat hâsıl olmaktadır. Hz. Peygamber’in namaz kıldığı gibi bir namaz elbette onun namaz tariflerinden ve sahabenin onda gördüklerinden anlaşılacaktır. Bu konuda temel kriter de hadislerdir. Biz de bu makalede mezhebî görüşlere girmeden teşehhüt anında yapılan el ve parmakların durumu ve bu mezkur uygulamalardan hangisinin hadislere daha uygun olduğunu araştıracağız.

Keywords: Hadis, Namaz, Teşehhüt, İşaret Parmağı
In Terms of Islam Contracts with General Terms and Conditions: Akd al-iz’an (In the Context of the Turkish Law of Obligations)

In Terms of Islam Contracts with General Terms and Conditions: Akd al-iz’an (In the Context of the Turkish Law of Obligations)

Authors: Uğur Bekir Dilek
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

In Parallel with the development of mankind, new kind of contracts and new conditions which constitute the contents of new contracts have been arised. General terms and conditions, a product of the industrial revolution, and the standard contracts resulting from the using of these conditions are one of those kinds of contracts. The classic contract model is an individual contract. In this contract model, the parties freely determine the contents of the contract through mutual consultation. As for the content of the standard contracts which is opposite of the individual contract, the general terms and conditions that the customer must accept in whole or in part without negotiating constitute it. Standardized terms of contract are the standard contract conditions which the entrepreneurs have prepared in their favor in advance, in order to rationalize the legal relations of the entrepreneurs today, when goods and services produced in series are marketed to thousands of people every day. These contracts and conditions are new in terms of Islamic law. Senhûri made the first evaluation of these in terms of Islamic law and gave the name of iz'an to the contracts containing general terms and conditions. In this study, standard contracts and general terms and conditions have been evaluated from the point of view of Islamic law and reached to the conclusion that they are chaiz/lawful as a rule.

Keywords: General Terms And Conditions, Standard Contract, Akd al-İz'an, Monopoly, al-İhtikar/Profiteering
İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)

İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)

Authors: Uğur Bekir Dilek
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

İnsanlığın gelişimine paralel olarak yeni akit türleri ve akitlerin içeriklerini oluşturan yeni koşullar ortaya çıkmaktadır. Sanayi devriminin bir ürünü olan genel işlem koşulları ile bu koşulların kullanımı sonucu ortaya çıkan standart sözleşmeler de bunlardandır. Klasik sözleşme modeli bireysel sözleşmedir. Bu sözleşme modelinde taraflar, sözleşmenin içeriğini, karşılıklı görüşme yoluyla serbestçe belirlerler. Bireysel sözleşmenin karşısında yer alan standart sözleşmelerin içeriğini ise, tamamen veya kısmen müşterinin müzakere etmeden kabul etmek zorunda kaldığı genel işlem koşulları oluşturur. Genel işlem koşulları, seri halde üretilen mal ve hizmetlerin hergün binlerce kişiye pazarlandığı günümüzde, müteşebbislerin hukukî ilişkilerini rasyonelleştirmek amacıyla önceden tek taraflı olarak kendi lehlerine hazırladıkları standart sözleşme koşullarıdır. Bu sözleşmeler ve koşullar İslâm hukuku açısından da yenidir. Bunların İslâm hukuku açısından ilk değerlendirmesini Senhûrî yapmış ve genel işlem koşulları içeren sözleşmelere iz’ân akdi adını vermiştir. Bu çalışmada standart sözleşmeler ve genel işlem koşulları İslâm hukuku açısından değerlendirilmiş ve bunların kural olarak câiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Genel İşlem Koşulları, Standart Sözleşme, İz’ân Akdi, Tekel, İhtikâr
The Role of Hadiths in the Preclusion of Errors Caused by the Linguistic Intepretation of Adilla-i Shariyyah - the Case of Sarikah Verse

The Role of Hadiths in the Preclusion of Errors Caused by the Linguistic Intepretation of Adilla-i Shariyyah - the Case of Sarikah Verse

Authors: Mustafa Ölmez
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

In the correct interpretation of the Qur'anic verses, command over the meaning of the Arabic words plays an undeniable role. However, some misconceptions can arise if it is kept aloof from the relationship between the siyak-sibak and other sources of Islamic religion such as sunnah, icma' and comparison. Discussions on the 38th verse of the Surat al-Maid'a, which is the punishment for the thief in Islam, are among the examples for this subject. There are still ungoing discussions today about the metaphorical significance of the verse, whether the punishment to be given will prevent further theft crimes, or whether the hand is to be cut off based on the literal interpretation of the verse. Furthermore, in addition to absolute expression, the quantity of goods stolen, ignorance of the characteristics of the thief and robbery bring out applicability issues. In order to overcome these issues, there emerges the necessity to resort to fundamental sources of Islamic religion besides the Qu'ran and that is the sunnah. In our article, we have evaluated the importance of the hadiths in the Islamic tradition and the role of preventing the errors that might emerge from the linguistic of the shar'i nass by using the case of "Sarikah Verse".

Keywords: Sunnah, Hadith, Sarikah, Robbery, Linguistic İnterpretation
Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği

Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği

Authors: Mustafa Ölmez
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Kur’an ayetlerinin doğru yorumlanmasında, Arapça lafızların manalarına vukûfiyetin inkâr edilemez bir rolü vardır. Ancak siyak-sibak ilişkisinden ve İslam dininin sünnet, icma ve kıyas gibi diğer kaynaklarından uzak tutulduğu takdirde bazı yanlış sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İslam’da hırsıza verilecek cezanın belirtildiği Maide Suresi’nin 38. ayeti hakkında yapılan tartışmalar bu konudaki örnekler arasında yer almaktadır. Ayetteki kelimelerin mecazi anlam taşıyıp taşımadığı Müslümanların zihnini meşgul etmekte, verilmek istenen cezanın suçluyu hırsızlık yapmaktan alıkoyacak herhangi bir yaptırım mı yoksa ayetin zahiri üzere kişinin elinin kesilmesi mi olduğu tartışması günümüzde de dile getirilmektedir. Ayrıca ayette kullanılan mutlak ifadeler ile çalınan malın miktarı, hırsızın ve hırsızlığın vasıflarının zikredilmemesi de karşımıza uygulanabilirlik problemi olarak çıkmaktadır. Karşılaşılan bu tür sorunların giderilebilmesi için İslam dininin Kur’an dışındaki temel kaynaklarına, özellikle de sünnete başvurma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yazımızda, İslam teşriinde hadislerin önemini ve şer’î nasslarda lügavî yorumlamadan kaynaklanabilecek hataların engellenmesindeki rolünü, ahkâm ayetleri özelinde "serika ayeti" örneği ile inceleyerek değerlendirmeye çalıştık.

Keywords: Sünnet, Hadis, Serika, Hırsızlık, Lügavî Yorum
Sherif Murtaza's Method in His Work "Emali"

Sherif Murtaza's Method in His Work "Emali"

Authors: Adnan Arslan
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

It is a well-known fact that some expressions and uses of the Qur'an are in need of the sight of the Arabian language and that Arab poetry is used as a reference from the time of companions. This interpretation, which has been conceptualized as "consultation" over time, has entered into a certain discipline since the early period. In the 4th century Hijri made a reference to Arab poetry in the light of verses and hadiths which were difficult to understand in the work of Şerif Murtaza al-Alâlî, one of the leading scholars of the Abbasids period. The entry of non-Arabic elements into Islam and the influences of the Arabic language on it are based on the use of poetry in particular, as a solution to the problem of understanding some of the resulting verses. This article will investigate the method of consultation by Sherif Murtaza.

Keywords: Charef Murtaza, Emali, Quran’s Muskhils, Arabic Literature, Istishat
Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metodu

Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metodu

Authors: Adnan Arslan
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Kur’an’daki bazı ifade ve kullanımların Arap dili açısından izaha muhtaç olduğu ve bu izahı yapmakta referans olarak sahabe zamanından itibaren Arap şiirinin kullanılageldiği bilinmektedir. Zaman içerisinde "istişhat" olarak kavramlaşan bu izah çabası, erken dönemden itibaren belli bir disipline girmiş ve gelişmiştir. Hicri 4. Yüzyılda Abbasiler döneminin önde gelen ilmi şahsiyetlerinden Şerif Murtaza Emâlî adlı eserinde, anlaşılmasında güçlük "müşkil" bulunan ayet ve hadislerin izahında Arap şiirini referans göstermiş, istişhada yoğun bir şekilde yer vermiştir. Arap olmayan unsurların İslam’a girişi ve fasih Arap dilinin bundan etkilenmesi sonucu bazı ayetlerin anlaşılmasında yaşanan problemin çözümü olarak özellikle cahiliye şiirindeki kullanımları esas almıştır. Bu makale, Şerif Murtaza’nın eserindeki istişhat yöntemini araştıracaktır.

Keywords: Şerif Murtaza, Emâlî, Kur’ân Müşkilleri, Arap Edebiyatı, İstişhat
The Chapter On Grammar In the Kitāb Mafātīḥ al-‘Ulūm

The Chapter On Grammar In the Kitāb Mafātīḥ al-‘Ulūm

Authors: Wolfdietrich Fischer, İclal Arslan, Zübeyt Nalçakan
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

This translated article has been written by Wolfdietrich Fischer about the chapter of Syn-tax/Nahw at Mafātīḥ al-ʿUlūm which is Al-Khwārizmī’s work. This chapter of Syntax/Nahw constitutes the third chapter of Mafātīḥ. The terms used by al-Khalīl ibn Aḥmad and didn’t exist in the other sources have been analysed, and sometimes have been compared with the terms of Sībawayhi. It has also the importance as it emphasizes that the Greek philosophers’ terms and approachs about phonetics have parallelism with the Muslim’s ones. However it has been mentioned that the Greek impact on Arabic grammar have projections until the ear-lier periods of Arabic language studies. This article may be a contribution to the understan-ding of the discussions between grammar and logic which were experienced in the fourth century of the Hegira.

Keywords: Al-Khwārizmī, Mafātīḥ Al-ʿulūm, Sībawayhi, Al-Khalīl İbn Aḥmad, Grammatical Terms
Mefâtîhu’l-ulûmʼda Nahiv Bâbı

Mefâtîhu’l-ulûmʼda Nahiv Bâbı

Authors: Wolfdietrich Fischer, İclal Arslan, Zübeyt Nalçakan
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Bu çeviri makale, Hârizmî'nin Mefâtîhu’l-ulûm adlı eserinde bulunan nahiv bâbı hakkında Wolfdietrich Fischer tarafından yazılmıştır. Bu nahiv bölümü Mefâtîh'in üçüncü bâbını oluşturmaktadır. Burada Halîl b. Ahmed’in kullandığı ve başka kaynaklarda bulunmayan terimler analiz edilerek, kimi zaman Sîbeveyhi’ninkilerle kıyaslanmıştır. Ayrıca metnin önemi şudur: Yunan düşünürlerinin sesbilimle alakalı terim ve yaklaşımlarının Müslüman dilcilerinki ile paralellik arz ettiği vurgulanmakta, Arap nahvi üzerindeki Yunan etkisinin Arap dil çalışmalarının daha erken dönemlerine kadar izdüşümlerinin olduğu dile getirilmektedir. Makale hicrî dördüncü yüzyılda yaşanan nahiv-mantık tarışmalarının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Keywords: Hârizmî, Mefâtîhu’l, Sîbeveyhi, Halîl b. Ahmed, Nahiv Terimleri
The 2017 Science, Technology And Innovation For Global Peace And Prosperity: Conference Report

The 2017 Science, Technology And Innovation For Global Peace And Prosperity: Conference Report

Authors: Yusuf Ziya Karipek
Year: 2018, Volume: 18, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

The 21st Conference on Science, Technology and Innovation for Global Peace and Prosperity was aimed at bringing together scientists, academicians, health care experts and others involved in science and technology to discuss advancements in the respective fields and their implications for the future. The conference was organized by the Islamic World Academy of Sciences (IAS) which was established in 1984 to promote as a consultative organization in science and technology programmes and to bolster research on major problems facing Islamic countries. It was also in coordination with Necmettin Erbakan University and TÜBA, Turkish Academy of Sciences.

Keywords: Islamic World, Science, Technology

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.