International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences

International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences

Basic info

 • Publisher: Onur Oguz
 • Country of publisher: turkey
 • Date added to EuroPub: 2019/Sep/29

Subject and more

 • LCC Subject Category: Social Sciences, Economics, Political Science, Humanities, Management
 • Publisher's keywords: Economics, Politics, Humanities, Social Sciences, Sociology, Humanities, Management
 • Language of fulltext: english
 • Time from submission to publication: weeks

Publication charges

 • Article Processing Charges (APCs): No
 • Submission charges: No
 • Waiver policy for charges? No

Open access & licensing

 • Type of License:
 • License terms
 • Open Access Statement: No
 • Year open access content began: 2018
 • Does the author retain unrestricted copyright? False
 • Does the author retain publishing rights? False

Best practice polices

 • Permanent article identifier:
 • Content digitally archived in:
 • Deposit policy registered in:

This journal has '31' articles

A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States

A Paradox Of International (Non)Recognition: The Relationship Between De Facto States And Patron States

Authors: Vildan MEYDAN
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

International system has been witnessing some jeopolitical mobilization after the second half of 20. century. These mobilities result in several conflicts which demand secession from their parent state. The conflicts which are caused by secessionist movements usually end with unilaterally secessions and these entities establish their own state without consent of parent state. After decolonization era, these secessionist movements are regarded as illegal by international community because they are not as part of decolonization movements. So these entities remain as unrecognized, in other words, de facto states. The violation of territorial integrity principle and threat to international peace and stability are main reasons that these states are regarded as illegal. But de facto states can’t achieve their statehood without a support from external sources. While external sources, in other words patron states support de facto states from several aspects, they also have a control on these entities. De facto states which are not recognized by international community also exprerience isolation politics. These isolationism make de facto state dependent on patron state’s support. But these dependences take de facto states away from international recognition. So in this study, it is aimed to analyze the relationship between de facto states and patron states and how this relationship evolves around a vicious circle.

Keywords: De Facto States, Patron States, Recognition, International Society
OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE
EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

OKUN YASASI BAĞLAMINDA EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR (2000:Q1-2017:Q4)

Authors: Ömer YALÇINKAYA, Daştan Muhammet, KARABULUT Kerem
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki ilişkiler, Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri üzerinden 2000:Q1-2017:Q4 dönemi için zaman serisi analiziyle incelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasında Okun Yasası kapsamında geçerli olan teorik ve ampirik ilişkilerin, Türkiye ekonomisi özelinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın fark modeli sonuçları, Türkiye ekonomisinde inceleme dönemindeki belirli bir çeyreklik dönemde sıfır reel ekonomik büyüme hızı karşısında işsizlik hadlerinde % 0.38’lik bir artışın ortaya çıkabileceğini ve % 5.72’nin üzerinde gerçekleşen % 1’lik reel ekonomik büyüme hızları karşısında işsizlik hadlerinde yaklaşık % 0.067’lik bir azalmanın meydana gelebileceğini göstermektedir. Çalışmanın aralık modeli sonuçları ise Türkiye ekonomisinde inceleme döneminde % 5.72’nin altında gerçekleşen % 1’lik reel ekonomik büyüme hızlarının, işsizlik hadlerinde % 0.071 ile 0.105 oranında bir artış meydana getirdiğini ve tam istihdam işsizlik haddinin % 9.82 olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak çalışmanın dinamik model sonuçları ise Türkiye ekonomisinde örneklem döneminde reel ekonomik büyüme hızlarında meydana gelen %1’lik bir artışın işsizlik hadlerinde % 0.078’lik bir azalış meydana getirdiğini göstermektedir. Tüm bu sonuçlar, Türkiye ekonomisinde reel ekonomik büyüme hızlarıyla işsizlik hadleri arasındaki karşı yönlü devrevi ilişkilerin inceleme dönemi itibariyle Okun Yasasının fark, aralık ve dinamik modelleri kapsamında farklı derecelerde olmakla birlikte geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords: Okun Yasası, İşsizlik Haddi, Ekonomik Büyüme Hızları. Türkiye Ekonomisi, Zaman Serisi Analizi, Okun’s Law, Unemployment Rate, Economic Growth Rates, Turkish Economy, Time Series Analysis
BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNE ETKİSİ

Authors: ARI Abdullah
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Günümüzde toplumlar arası gelir eşitsizliği muazzam boyutlara varmaktadır. Neyse ki bu gelir eşitsizliği, devamlı eğitim ve sağlık yatırımlarıyla telafi edilebilmektedir. Bu devamlı eğitim ve sağlık yatırımları, beşeri sermaye denilen bir olgunun gün yüzüne çıkmasına yol açmaktadır. Yani, bir toplumun ne kadar nitelikli ve sağlıklı bireyi varsa o toplum ekonomik anlamda o kadar büyüme kaydedeceği ön görülmektedir. Beşeri sermayenin, bir toplumun veya ülkenin gelişmesi konusunda en önemli faktörlerden biri olduğu şüphesiz bir gerçektir. Özellikle de içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında asıl gücün toplumda yaşayan bireyleri daha bilgili ve nitelikli hale getirmek olduğu açık bir şekilde gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; beşeri sermaye ve kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz etmek, aynı zamanda bu ilişkiyi nicel verilerle yansıtmaktır.

Keywords: Beşeri sermaye, Ekonomik Kalkınma, Sağlık, Eğitim, Human Capital, Economic Development, Health, Education
KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017)

KAMU YATIRIMLARI DAĞILIMININ GİNİ KATSAYISI İLE ÖLÇÜLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1999-2017)

Authors: YAZGAN Şekip
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Çalışmada Türkiye’de 1999-2017 döneminde kamu yatırımlarının iller arasında hangi ölçüde eşitsiz dağıldığı Gini Katsayısı hesaplanarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Ampirik bulgular imalat sanayi hariç tüm kamu yatırımları için hesaplanan Gini Katsayısı değerlerinin dönem içerisinde azaldığını göstermektedir. Bu sonuç 2017 yılına gelindiğinde kamu yatırımlarının iller arasında nispeten daha eşit dağıldığı anlamına gelmektedir. Toplam kamu yatırımlarında meydana gelen eşitsizliğin ne kadarının diğer kamu yatırımlarından kaynaklandığını ortaya koymak için yapılan Gini Katsayısı ayrıştırma sonuçlarına göre toplam kamu yatırımı için hesaplanan Gini Katsayısıyla ifade edilen eşitsizliğin büyük bölümü 1999 yılında diğer kamu hizmetleri, enerji ve ulaştırma-haberleşme sektörlerindeki, 2017 yılında ise diğer kamu hizmetleri, ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörlerine yapılan yatırımların dağılımdan kaynaklanmaktadır.

Keywords: Gini Katsayısı, Gini Ayrıştırma, Kamu Yatırımları, Gini Coefficient, Gini Decomposition, Public Investments
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SANAL PARA BİTCOİN’İN
DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE SANAL PARA BİTCOİN’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors: Ayşe Esra PİRİNÇÇİ
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Yaygınlaşan internet kullanımı geleneksel ticaret kavramında değişikliklere neden olup hayatımıza yeni uygulamalar ve yeni kavramlar kazandırmıştır. Bu uygulamalardan biri de e-ticarettir. E-ticaretle birlikte insanlar para yerine alternatif ödeme şekillerine yönelmişlerdir. Ekonomik ve bilimsel gelişime paralel olarak para soyutlaşmıştır. Özellikle son yıllarda dijital ve sanal paranın kullanımını dikkat çekici bir şekilde yaygınlaşmıştır ve Bitcoin bunun en dikkate değer örneklerinden biridir. Bitcoin; açık kaynaklı bir kod olarak üretilmiş kriptolu bir dijital ve bağımsız para birimidir. Bitcoin diğer para birimleri gibi, alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimidir. Bitcoin, merkezi bir otoriteye bağlı değildir. Çünkü Bitcoin merkez bankalarının kontrolünde değil, ağ üzerinde üretilmektedir. Yani yasal bir denetim söz konusu değildir. Banka aracılığıyla yapılan para transferlerinde pek çok engel ortaya çıkabilir. Bitcoin sisteminde haftanın her günü ve her saatinde para transferleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bitcoin hesapları, ücretsiz olup sorgusuz sualsiz açılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca sistem kullanıcı bilgileri hakkında bilgi vermez. Bu çalışmada paranın tanımı, özellikleri ve fonksiyonları yeniden ele alınarak dijital paranın tarihsel gelişimi, sanal para konsepti ve kripto para kavramları değerlendirilmiştir. Çalışmada her geçen gün daha popüler hale gelen Bitcoin’in tarihsel arka planı, olumlu ve olumsuz yönleri ve piyasası ele alınmıştır.

Keywords: Bitcoin, Sanal Para, Kripto Para, Bitcoin, Virtual money, Crypto-money
ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

ÇATIŞMALARI AŞARAK DÖNÜŞTÜRMEK: ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE GİRİŞ

Authors: Murat Cihangir
Year: 2018, Volume: 1, Number: 1
(0 downloads)
Abstract

Galtung’un çatışma çözümü yaklaşımı, özellikle doksanlı yıllarla birlikte ortaya çıkan çatışma nedenlerini ortaya çıkarma, azaltma ve yok etmeyi veya çatışmaları aşarak dönüştürmeyi hedefleyen yöntemler dizgesidir. “Çatışmaları Aşarak Dönüştürmek: Çatışma Çözümüne Giriş” kitabı, barış araştırmaları ve çatışma çözümü yöntemleri alanında tüm dünyada bir otorite olarak kabul edilen Johan Galtung’un çok önemli çalışmalarından biridir. Galtung, 1959’da Oslo’da kurduğu dünyanın ilk Barış Araştırmaları Enstitüsü, pek çok barış projesi, 100’e yakın kitap, 1000’den fazla makale ve pek çok çatışma çözümü sürecine aktif katılım ile dünya barışına çok değerli sistematik katkılarda bulunmuştur

Keywords: Çatışma Çözümü, Savaş
R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY

R&D EXPENDITURES - GROWTH NEXUS IN TURKEY

Authors: Özlem ÜLGER, Okyay UÇAN
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Technological development and investment in knowledge seem to be very important in order for countries to demonstrate effective growth performance. The first concept that comes to mind when investing in information is the R&D activities. In the past, efforts to develop in countries for years can be realized within months nowadays and technological developments have rapidly changed and can be worn out in a short period of time. Therefore, it can be said that the information economy is the speed economy. The aim of this study is to investigate the relationship between R&D expenditures and GDP in Turkey for the period 1996-2014 with the help of VAR analysis. Before the study, it was determined whether the series were stationary by Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Peron (PP) unit root tests and it was determined that the variables of GDP and R&D expenditure were stationary in the level values. According to the results of variance decomposition and effect-response functions; It is seen that the effect of GDP changes in Turkey on R&D expenditures is negligible. However, it is seen that R&D expenditures are significantly affected by the changes in GDP.

Keywords: R&D Investments, R&D Incentives, Technological Development, Economic Growth, Innovation
TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME

TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors: Özge Korkmaz
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

The relationship between terrorist incidents, inflation rate, unemployment rate, per capita GDP, export rate and import rate for Eurasian countries Ukraine, Moldova, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia and Belarus for the period 1994-2015. For this purpose, the Westerlund cointegration analysis and have been using the causality test introduced by Holtz-Eakin, Newey and Rosen. As a result of the analyzes, it is observed that there is a long-term relationship between the export rate and the terrorist incidents and the export rate is the reason for the terrorist incidents. At the same time, it has been found that there is no long-term interaction and causal link between all other variables and terrorist incidents considered in the study.

Keywords: Terrorism, Westerlund cointegration test, Holtz-Eakin, Newey and Rosen Causality Test, Macroeconomics variables, terrörizm, panel veri analizi, holtz-eakin nedensellik testi, westerlund eşbütünleşme testi
DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN
ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA

DIŞ TİCARETTE ÜLKE REKABET GÜCÜNE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNDE UYGULAMA

Authors: Adnan ÖZDEMİR
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

In the economics literature, foreign trade is considered to have a positive impact on the country and indirectly to the World welfare. While multinational companies are trying to discover countries that have the most valuable production factors, so does countries are trying to attract foreign direct investment to their countries. There are various factors that affect the competitiveness of the countries in foreign trade. The economic freedoms mostly implies the ease of doing business abroad are seen as a important variable. In the light of theoretical studies, countries with high economic freedom are expected to have a competitive advantage in international trade. In this study, theoretical discussions on the subject were explained and empirically validated. For this purpose, economic data from the countries within OECD for the period 1995-2015 were used. Based on the level of economic freedom and development, OECD countries are divided into two categories as high and low scores countries. In this study, second-generation panel unit root and cointegration tests were used between the economic freedoms index prepared by the Heritage Foundation and the Current Balance/GDP, Foreign Trade Volume/GDP and Foreign Direct Investments/GDP data published by WDI, OECDSTAT and UNCTAD. As for countries with high scores, there was a correlation between the economic freedom and Current Balance/GDP and Foreign Trade Volume/GDP, while there was not any correlation with the ratio of Foreign Direct Investment/GDP. However, for countries with relatively low scores, economic freedom have been found to have an integrated relationship with all three variables.

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Freedom, Cointegration, Panel Unit Root, Competitive Advantage, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Özgürlükler, Eşbütünleşme, Panel Birim Kök, Rekabet Gücü
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BÜYÜK ŞİİRLERİN ‘KÜÇÜK ADAMI’:
MUZAFFER TAYYİP USLU VE DÖNEM EKONOMİSİNE AYNA TUTAN ŞİİRLERİ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BÜYÜK ŞİİRLERİN ‘KÜÇÜK ADAMI’: MUZAFFER TAYYİP USLU VE DÖNEM EKONOMİSİNE AYNA TUTAN ŞİİRLERİ

Authors: Nesrin FİDANTEN, Halil İbrahim AYDIN
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Muzaffer Tayyip Uslu, who lived between 1922 and 1946, has embraced the great poems that mirror the economy can cultural structure of the period to the short life span that corres ponds to the child hood of the new 'nation-state'. Muzaffer Tayyip Uslu brought a new breath to poetry during his life. Orhan Veli Kanık and his two friends made the pioneer of the Garip movement. According to the Garip of movent ignore old patternand with the new understanding of poetry that carries poetry to the life of the people on the street, he has taken the idea of "searching for people in poetry" as a vision and wrote poems in this direction. This study aims to analyze the socio-economic structure of the period in the context of Muzaffer Tayyip Uslu's themes in his poems.

Keywords: Economy of Turkey, Poetry, Garip Movement, Muzaffer Tayyip Uslu, Türkiye Ekonomisi, Şiir, Garip Akımı
TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE İSTİHDAMI

Authors: Mehmet KARAÇUKA
Year: 2018, Volume: 1, Number: 2
(0 downloads)
Abstract

Traditionally, women employment and labour force participation rates have been low in Turkey, and there is no significant increases in the present. It is crucial for women to participate more in economic life to get a significant position in also social life. Moreover, it is also important for economic development and growth to offer women employment opportunities. This study investigates main determinants of women labour workforce participation and employment in Turkey, and analyzez the main reasons of low participation rates for policy proposals both in national and regional levels.

Keywords: Women Employment, Labor Force Participation, kadın istihdamı, işgücüne katılım
HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ

HERKES İÇİN TURİZM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMININ ÖNEMİ

Authors: Seval Özbalcı
Year: 2018, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

In a global competitive environment; tourism businesses have to make an investment in fast and reliable information systems which would provide and enable a fast business transformation for an active organization structure. The differences between knowledge systems and organizational culture can cause obstacles for a tourism businesses image perfection. Accessible arrangements should be considered as a common supply resource offering. Every unobstructed product in a destination is complementary, not rival. Increasing accessibility possibilities in a destination may lead to consequences such as increased potential for travel, international interactions, change of travel destination, and development of individual behavior. In this article; the meaning of accessible information oriented management and the role of information technology architecture in this process, the organizational effects of the redesign of business processes and the differences in management viewpoints are handled.

Keywords: Erişilebilir Destinasyon, Bilgi Yönetimi, Bilgi Sistemleri, E-Dönüşüm, Herkes İçin Turizm, Accessible Destination, Information Management, Knowledge Systems, E-Transformation, Tourism For All
İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL
BİR BAKIŞ

İSLAM FELSEFESİNDE AKLIN MAHİYETİ ve SINIFLANDIRMASINA GENEL BİR BAKIŞ

Authors: Muhammet Sait KAVŞUT
Year: 2018, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

The intelligence power which constitutes the upmost stage of humanitarian faculties defines thinking and understanding faculty which gains him “human” feature and it distinguishes him from other living beings. Functions and the nature of intelligence, dating from systematic period of ancient age, has been one of the basic problematics of philosophical thinking. Aristoteles had been a pioneer by leaving a characteristic influence on formalizing intellectual theories of both Christian scholastics and Islamic peripatetists. This studying deals with peripatetic intellectual theory which began with Aristoteles and reached to peak with İbn Sina and thoughts of Mulla Sadra, who was the most significant sophisticated figure of Safavid Iran, on nature of intellectual.

Keywords: İslam Felsefesi, Akıl Kuramı, Meşşâi Felsefe, Molla Sadrâ, Islamic Philosophy, Theory of Intellectual, Peripatetic Philosophy, Mulla Sadra
KREDİLENDİRMEDE RİSK ANALİZİ VE AKTİF KREDİLENDİRME SİSTEMİ

KREDİLENDİRMEDE RİSK ANALİZİ VE AKTİF KREDİLENDİRME SİSTEMİ

Authors: Arzu Ekinci Demirelli, Mehmet Gürcan
Year: 2018, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

In this study, at the banks which are financial institutions, methods related to commertial credit were examined. It is an important problem which problems should be evaluated while the bank gives credit to commertial bank. Each bank evaluates the application of credit by examining the accuantancy records of the firms and by taking into consideration a certain risk level so that it can secure the amount of credit that it provides. Our aim is to be improved at a different method so that it can benefit as well as financial analysis of financial and non-financial of the accountancy records so that the decision that the bank make can be more healthy. At the practices examined, after the accountancy records of ten firms are examined the financial analysis of financial and non-financial. After these firms calculated the rating scores are examined their accuantancy records, all bianary combinations created are also calculated Kendall relation coefficient. Then these relation coeffients calculated are formed for each firm in the form of relation matris in terms of information summarized. The bank was enabled to make a decision by predicting formed clearly in credit level by using relation matris comments at the rating scores that it can’t take a conclution at decision making.

Keywords: Risk Management, Financial Analysis, Nonfinancial Analysis, Risk Yönetimi, Finansal Analiz, Finansal Olmayan Analiz
THE EFFECT OF GOVERNMENT SOCIAL SPENDING ON INCOME
INEQUALITY IN OECD: A PANEL DATA ANALYSIS

THE EFFECT OF GOVERNMENT SOCIAL SPENDING ON INCOME INEQUALITY IN OECD: A PANEL DATA ANALYSIS

Authors: Mustafa İlker ULU
Year: 2018, Volume: 1, Number: 3
(0 downloads)
Abstract

Income inequality is one of the issue which is most discussed and struggled for its solution throughout the history of economics. Since the 1990s, income inequality has increased in most of the OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) countries as in the whole world. Government social spending is one of the most important means of directly regulating income inequality. This study investigated the effect of goverment social spending on income inequaltiy for 21 OECD countries by analyzing Panel Data. According to the findings obtained, government social spending affect income inequality positively. Income inequality decreases when the government social spending increase. It has been proved that government social spending was more effective than education expenditures in regulating income inequality. It is also understood that unemployment and population growth affected the income inequality negatively. Besides, there is a negative relationship between openness, education expenditures, elderly population, education participation and income inequality.

Keywords: Income Inequality, Government Social Spending, Panel Data Analysis,

About Europub

EuroPub is a comprehensive, multipurpose database covering scholarly literature, with indexed records from active, authoritative journals, and indexes articles from journals all over the world. The result is an exhaustive database that assists research in every field. Easy access to a vast database at one place, reduces searching and data reviewing time considerably and helps authors in preparing new articles to a great extent. EuroPub aims at increasing the visibility of open access scholarly journals, thereby promoting their increased usage and impact.